Blog article 5
Terug

Over hoe kwaliteit en transparantie hand in hand kunnen gaan

Evidence-based werken en wetenschappelijk communiceren

Sop­hie Degrauwe
-
12/06/2023

Onze tests en tools zijn steeds geba­seerd op weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Daar­bij hou­den we de vin­ger aan de pols” door evi­den­ce-based te werk te gaan. Hier­voor beschik­ken we over een eigen onder­zoeks­groep die steeds op basis van weten­schap­pe­lij­ke ana­ly­ses een pro­fes­si­o­neel oor­deel velt over de kwa­li­teit van de tests, advies geeft rond het meten van func­tie­re­le­van­te com­pe­ten­ties of stu­dies uit­voert over con­cre­te onder­zoeks­vra­gen van klan­ten. In hun han­de­len pas­sen ze het CEB­Ma (Cen­ter for Evi­den­ce-Based Management)-model in de prak­tijk toe:

Blog kwaliteit en transparantie 1

Figuur. Het model van CEB­Ma, beslui­ten op basis van vier bron­nen.
 

  1. De inzich­ten en infor­ma­tie die we leve­ren steu­nen op jaren­lan­ge exper­ti­se en erva­ring. Daar­bij gaat de onder­zoeks­dienst ook struc­tu­re­le samen­wer­kings­ver­ban­den aan met uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len en ande­re onder­zoeks­in­stel­lin­gen. Die samen­wer­kin­gen draai­en rond tal van onder­wer­pen zoals het inbou­wen van nieu­we intel­li­gen­tie­tests (zoals COVAT3), de beoor­de­ling van de taal­kwa­li­teit, het toe­gan­ke­lijk houden/​maken van het test­plat­form. Ook bie­den we som­mi­ge van onze tests aan ter beoor­de­ling van de Com­mis­sie Tes­taan­ge­le­gen­he­den Neder­land (COTAN) en zijn we bezig met het oprich­ten van een Bel­gi­sche tegen­han­ger van die onaf­han­ke­lij­ke beoordelingscommissie.
  2. Daar­naast hou­den we actief reke­ning met de waar­den en belan­gen van onze sta­ke­hol­ders, onze klan­ten. We pro­be­ren open en eer­lijk over ons onder­zoek te com­mu­ni­ce­ren, bij­voor­beeld door de test­hand­lei­din­gen en ver­de­lings­sta­tis­tie­ken op die tests vrij op het test­plat­form te publi­ce­ren. Daar­naast vor­men we een betrouw­ba­re gespreks­part­ner bij inhou­de­lij­ke vra­gen of noden van klan­ten waar­bij we con­cre­te advie­zen op maat formuleren.
  3. Om dit moge­lijk te maken heb­ben we authen­tie­ke data nodig. Deze halen we uit een onze onder­zoeks­da­ta­ba­se van gea­no­ni­mi­seer­de resul­ta­ten van onze klan­ten. We gaan ook recht­streeks met klan­ten in gesprek bij het uit­wer­ken van con­cre­te vali­di­teits­stu­dies of het beant­woor­den van con­cre­te onder­zoeks­vra­gen, zoals Is het moge­lijk om nor­men spe­ci­fiek voor een bepaal­de func­tie te bere­ke­nen? Op wel­ke manier kun­nen we de per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken bij indienst­tre­ding lin­ken aan de kans op uit­val of ver­loop na aan­wer­ving? Hoe zien de sco­re­ver­de­lin­gen van de kan­di­da­ten voor mijn bedrijf op de gebruik­te test­bat­te­rij eruit?
  4. Ten slot­te base­ren we ons onder­zoeks­werk steeds op de weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur en (eigen) empi­ri­sche onder­zoeks­re­sul­ta­ten. Onze onder­zoe­kers zijn op de hoog­te van de laat­ste the­o­re­ti­sche en tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het werk­veld van Arbeid en Orga­ni­sa­tie. Ook com­mu­ni­ce­ren gere­geld over ons onder­zoek op weten­schap­pe­lij­ke con­gres­sen in bin­nen- en bui­ten­land. Op deze con­gres­sen rich­ten we ons niet uit­slui­tend op het infor­me­ren en bij­le­ren over de stand van zaken in de weten­schap­pe­lij­ke wereld, maar zoe­ken we ook actief naar feed­back op onze eigen wer­king en test­in­stru­men­ta­ri­um. Een voor­beeld daar­van is onze vrij­wel jaar­lijk­se aan­we­zig­heid op het con­gres van de Bel­gi­an Asso­ci­a­ti­on for Psy­cho­lo­gi­cal Sci­en­ces (BAPS). In 2022 stel­den we op het BAPS-con­gres deze drie pro­jec­ten voor:
     

Onze onder­zoeks­psy­cho­loog besprak het gebruik van adap­tie­ve intel­li­gen­tie­tests bin­nen wer­ving en selec­tie. Deze test wordt door de kan­di­da­ten van een gro­te over­heids­or­ga­ni­sa­tie in Neder­land van thuis afge­legd en bestaat uit drie delen: Let­ter­pa­tro­nen, Woord­re­la­ties en Cij­fer­pa­tro­nen. Onder­zoek geeft aan dat de test een goe­de betrouw­baar­heid en vali­di­teit heeft. Ook wer­den ver­schil­len­de voor­zorgs­maat­re­ge­len geno­men in de test om frau­de door kan­di­da­ten (bij tes­taf­na­me vanop afstand) te voorkomen.

Blog kwaliteit en transparantie 2

Onder­zoeks­psy­cho­lo­ge Sop­hie ging die­per in op de ont­wik­ke­ling van de COVAT Spa­ce OL, een test rond visu­e­le infor­ma­tie­ver­wer­king. Deze test is ont­wik­keld in samen­wer­king met het Psy­cho­di­a­gnos­tisch Cen­trum (PDC) van Tho­mas More. De test bestaat uit twee delen: Visu­a­li­sa­tie (onder­deel Dozen plooi­en) en Snel­le rota­tie (onder­deel Gedraai­de figu­ren). Het is een rede­neer­test die kan wor­den gebruikt voor thuis­tes­ting in een selectieprocedure.

Blog kwaliteit en transparantie 3

Onder­zoeks­psy­cho­lo­ge Eva­ly­ne ver­tel­de over het ont­wik­ke­lingstra­ject gevolgd bij het uit­wer­ken van een nieu­we Situ­a­ti­o­nal Judg­ment Taak (SJT) spe­ci­fiek gericht op een gro­te Bel­gi­sche over­heids­or­ga­ni­sa­tie. In deze SJT wor­den de con­cep­ten pro­ac­tie­ve per­soon­lijk­heid” en per­soon­lij­ke ini­ti­a­tief­zin” geme­ten om iemands inzet­baar­heid beter te kun­nen schat­ten. Hier­voor ging onze onder­zoeks­dienst o.a. in gesprek met een groot aan­tal exper­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie zelf en voer­den we een uit­ge­brei­de vali­di­teits­stu­die uit op een steek­proef van meer dan 300 kan­di­da­ten uit de doel­groep van de test.

Blog kwaliteit en transparantie 4
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.