Jobs

Wel­kom op onze job­pa­gi­na en ont­dek een breed sca­la aan inte­res­san­te func­ties bij Cebir

Jobs

Onderzoekspsycholoog

We zijn op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga die deel wil uit­ma­ken van ons onder­zoeks­team. Je wordt ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd en de ont­wik­ke­ling van de psy­cho­tech­ni­sche tools die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanontwikkeling.

Bekijk details

Research Assistant

Je bent Miss, Mis­ter of Mx effi­ci­en­cy en je hecht waar­de aan nauw­keu­rig­heid. Cebir is op zoek naar een poly­va­lent pro­fiel om het onder­zoeks­team te ver­ster­ken. Deze vaca­tu­re is voor wie een ster­ke impact wil heb­ben op een breed sca­la aan onderwerpen.

Bekijk details

Business Developer

Ons team van Busi­ness Devel­o­pers spitst zich toe op (inter)nationale uit­brei­ding. Voor deze func­tie zijn we op zoek naar een per­soon met een can do’-mentaliteit, iemand die een stap­je ver­der wil gaan om nieu­we klan­ten aan boord te krijgen.

Bekijk details

Account Manager

Door de ster­ke groei van ons klan­ten­be­stand zijn we op zoek naar account mana­gers om ons team te ver­ster­ken. Maxi­ma­le klan­ten­te­vre­den­heid nastre­ven is jouw belang­rijk­ste doel.

Bekijk details

Front-end Developer

Als front-end ont­wik­ke­laar werk je samen met onze psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs om test­ma­te­ri­a­len te bouwen.

Bekijk details

Web Developer

Als Web Devel­o­per bedenk je cre­a­tie­ve en inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om ons onli­ne test­plat­form te onder­hou­den, ver­der uit te bou­wen en te verbeteren.

Bekijk details

Digital Marketing Manager

We zijn op zoek naar een Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger om onze digi­ta­le zicht­baar­heid te ver­gro­ten. In deze rol plan, cre­ëer en publi­ceer je onze digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie via de ver­schil­len­de digi­ta­le kanalen.

Bekijk details
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.