Onderzoekspsycholoog

We zijn op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga die deel wil uit­ma­ken van ons onder­zoeks­team. Je wordt ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd en de ont­wik­ke­ling van de psy­cho­tech­ni­sche tools die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanontwikkeling.

Alle jobs

Onderzoekspsycholoog

Cebir is ont­wik­ke­laar van psy­cho­tech­ni­sche tests en soft­wa­re voor selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding. Ter ver­ster­king van ons team zijn we op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga. Je zal deel uit­ma­ken van het team van psy­cho­lo­gen dat instaat voor de ont­wik­ke­ling van psy­cho­tech­ni­sche instru­men­ten die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanbegeleiding.

Hoe vul je jouw dag?

 • Je docu­men­teert je bevin­din­gen nauw­ge­zet in de test­hand­lei­din­gen, in een onder­zoeks­rap­port of in een whi­te paper. Daar­bij pro­beer je het onder­zoek te ver­ta­len naar de taal van de klant: hoe pas­sen je bevin­din­gen bin­nen de wereld van HR, selec­tie en loopbaanbegeleiding?
 • Je werkt actief mee aan de uit­wer­king van aan­be­ste­dings­dos­siers en offer­tes voor pro­spec­ten. Daar­bij toon je zelf zin voor ini­ti­a­tief, maar voor­zien we wel onder­steu­ning waar nodig.
 • Je onder­steunt mee de ont­wik­ke­ling van onze com­pu­ter­ge­stuur­de tests. Dit omvat zowel het ana­ly­se­ren en con­ti­nu ver­be­te­ren van onze bestaan­de tests (betrouw­baar­heids­on­der­zoek, vali­di­teits­on­der­zoek, ont­wik­ke­len van nieu­we items, norm­be­re­ke­ning …) als het ont­wik­ke­len van nieuw psy­cho­lo­gi­sche tests (vast­leg­gen meet­doel, beden­ken rapportage …).
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de volg je het inbou­wen en her­wer­ken van tests van A tot Z op waar­bij je con­tac­ten onder­houdt met onze IT-afde­ling, je col­le­ga-psy­cho­lo­gen en klanten.
 • Wan­neer nodig werk je even­eens mee aan assess­ments, tes­tings en inter­views. Daar­bij krijg je steeds de kans en de ruim­te om bij te leren en te groei­en in wat je doet.

Wie ben jij?

 • Je beschikt bij voor­keur over een diplo­ma Mas­ter in de Psy­cho­lo­gie (afstu­deer­rich­ting Arbeids- en orga­ni­sa­tie­psy­cho­lo­gie’ of The­o­rie en Onder­zoek’). Een eer­ste werk­er­va­ring of een doc­to­raat vormt een meer­waar­de maar is niet noodzakelijk.
 • Je bent gepas­si­o­neerd door onder­zoek en je vindt het fijn om je in een bre­de waai­er aan psy­cho­lo­gi­sche onder­wer­pen te verdiepen.
 • Je hebt een rui­me inte­res­se voor psy­cho­tech­ni­sche tests, assess­ment en selectie.
 • Je kunt vlot wer­ken met sta­tis­ti­sche programma’s (mini­maal SPSS, erva­ring in R vormt een meer­waar­de) en gebruikt je onder­zoek om klan­ten zo goed moge­lijk te helpen.
 • Je bent klant­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief, maar houdt er ook van om zelf­stan­dig te werken.
 • Erva­ring met test­ont­wik­ke­ling en psy­cho­me­trie is een pluspunt.
 • Een basis­ken­nis van het Frans en Engels is een pluspunt.

Jouw team

 • Cebir is een belang­rij­ke spe­ler op de markt van soft­wa­re en psy­cho­tech­ni­sche tests voor wer­vings- en selectiedoeleinden.
 • Een fris en dyna­misch team van IT’ers en psy­cho­lo­gen slaat dage­lijks de han­den in elkaar om onze klan­ten tevre­den te stel­len. Deze collega’s zul­len je de kneep­jes van het vak leren.
 • Res­pect en team­spi­rit zijn onze key valu­es.

Wat bieden wij

 • Een geva­ri­eer­de en uit­da­gen­de functie.
 • De kans om je vaar­dig­he­den ver­der te ont­wik­ke­len en jezelf uit te dagen.
 • Aan­trek­ke­lijk sala­ris­pak­ket met extra­le­ga­le voordelen.
 • Glij­den­de uren.
 • Een gezel­li­ge werkomgeving.
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de is er de moge­lijk­heid om gedeel­te­lijk van thuis uit te werken.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.