We are Cebir

Cebir houdt zich al meer dan vijf­en­der­tig jaar bezig met weten­schap­pe­lijk onder­zoek om het selec­tie­pro­ces en de loop­baan­be­ge­lei­ding bin­nen de arbeids­markt te opti­ma­li­se­ren. 
Onze exper­ti­se heeft geleid tot de ont­wik­ke­ling van tools die selec­tie en per­so­neels­ont­wik­ke­ling auto­ma­ti­se­ren en objec­ti­ve­ren. Sinds 1987 heeft Cebir tal­rij­ke alge­me­ne en sec­tor­spe­ci­fie­ke tests geïn­te­greerd in een sta­te-of-the-art onli­ne plat­form. Klan­ten pro­fi­te­ren van geop­ti­ma­li­seer­de HR-pro­ces­sen, wat leidt tot meer suc­ces­vol­le aan­wer­vin­gen en her­o­ri­ën­te­ring van per­so­neel in ver­schil­len­de sectoren.

De betrouw­baar­heid en kwa­li­teit van onze dien­sten staan cen­traal bij alle keu­zes die we maken.
-

Dieter Hoste General manager

Ons verhaal

Arnold Böhrer besluit zijn ster­ke inte­res­se in infor­ma­ti­ca te com­bi­ne­ren met de ken­nis en erva­ring die hij als psy­cho­loog opdeed aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Leu­ven, het Bel­gi­sche leger en de NAVO. Hij richt het Cen­ter for Basic Inter­ac­ti­ve Research” op, dat zich voor­al richt op het auto­ma­ti­se­ren van HRM-pro­ces­sen en het selectieproces.

1987

Cebir wordt opge­richt door Arnold Böhrer.

1987

Tasc v2 wordt vol­le­dig in Basic gepro­gram­meerd door Arnold Böhrer. Twee C‑programmeurs wor­den aan­ge­no­men om het team te versterken.

1988

Tasc v3 wordt uit­ge­bracht, vol­le­dig geschre­ven in C. 
Het pro­gram­ma draait op MS-DOS.

1989

Cebir neemt zijn der­de werk­ne­mer in dienst (die tot op de dag van van­daag voor Cebir werkt).

1990

Cebir ont­vangt de pres­ti­gi­eu­ze 
Vocap-award voor de ont­wik­ke­ling van TASC, de soft­wa­re voor testsystemen.

1992

Tasc v4 wordt uit­ge­bracht en kan bit­maps met een reso­lu­tie van 640×480 weergeven.

1994

Cebir ont­wik­kelt op maat gemaak­te pak­ket­ten voor het beheer van sollicitanten.

1995

Tasc v5 is uitgebracht.

1999

Het hoofd­kan­toor ver­huist naar het hui­di­ge gebouw aan de Leu­vense­steen­weg in Kortenberg.

1999

Tasc v6 wordt uit­ge­bracht, met bei­de hoofd­pro­gram­ma’s vol­le­dig ont­wik­keld voor Win­dows. 
De rap­por­ta­ge­mo­ge­lijk­he­den zijn aan­zien­lijk uit­ge­breid en geven uit­leg op basis van scores.

2004

Tasc v7 wordt uit­ge­bracht, met een com­pleet her­ont­werp van de struc­tuur van het test­scherm. 
Alle belang­rij­ke pro­gram­ma’s zijn beschik­baar voor Windows.

2007

Tasc­net v1 wordt uit­ge­bracht, de eer­ste ver­sie van het onli­ne testprogramma.

2013

Tasc­net v2 wordt uit­ge­bracht, een zelf­stan­dig onli­ne test­pro­gram­ma met test- en rapportagemogelijkheden.

2017

Hui­di­ge ver­sie van Tasc­net v3 is uitgebracht.

2023

Ope­ning van Cebir Frankrijk.

We zijn op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga die deel wil uit­ma­ken van ons onder­zoeks­team. Je wordt ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd en de ont­wik­ke­ling van de psy­cho­tech­ni­sche tools die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanontwikkeling.

Bekijk details

Je bent Miss, Mis­ter of Mx effi­ci­en­cy en je hecht waar­de aan nauw­keu­rig­heid. Cebir is op zoek naar een poly­va­lent pro­fiel om het onder­zoeks­team te ver­ster­ken. Deze vaca­tu­re is voor wie een ster­ke impact wil heb­ben op een breed sca­la aan onderwerpen.

Bekijk details

Ons team van Busi­ness Devel­o­pers spitst zich toe op (inter)nationale uit­brei­ding. Voor deze func­tie zijn we op zoek naar een per­soon met een can do’-mentaliteit, iemand die een stap­je ver­der wil gaan om nieu­we klan­ten aan boord te krijgen.

Bekijk details

Door de ster­ke groei van ons klan­ten­be­stand zijn we op zoek naar account mana­gers om ons team te ver­ster­ken. Maxi­ma­le klan­ten­te­vre­den­heid nastre­ven is jouw belang­rijk­ste doel.

Bekijk details

Als front-end ont­wik­ke­laar werk je samen met onze psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs om test­ma­te­ri­a­len te bouwen.

Bekijk details

Als Web Devel­o­per bedenk je cre­a­tie­ve en inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om ons onli­ne test­plat­form te onder­hou­den, ver­der uit te bou­wen en te verbeteren.

Bekijk details

We zijn op zoek naar een Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger om onze digi­ta­le zicht­baar­heid te ver­gro­ten. In deze rol plan, cre­ëer en publi­ceer je onze digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie via de ver­schil­len­de digi­ta­le kanalen.

Bekijk details
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.