Business Developer

Ons team van Busi­ness Devel­o­pers spitst zich toe op (inter)nationale uit­brei­ding. Voor deze func­tie zijn we op zoek naar een per­soon met een can do’-mentaliteit, iemand die een stap­je ver­der wil gaan om nieu­we klan­ten aan boord te krijgen.

Alle jobs

Business Developer

Onze Busi­ness devel­o­pers stel­len ons in staat om snel­ler te groei­en door de ver­koop te sti­mu­le­ren. We heb­ben veel tijd besteed aan het ont­wik­ke­len van een kwa­li­ta­tief, suc­ces­vol pro­duct. Ons doel is om ons test­plat­form meer bekend­heid te geven in Bel­gië, maar ook inter­na­ti­o­naal. Hier­voor zijn we op zoek naar de juis­te per­so­nen die samen met ons aan een nieuw en uit­da­gend hoofd­stuk wil­len beginnen.

Hoe vul je jouw dag? 

 • Nieu­we oppor­tu­ni­tei­ten iden­ti­fi­ce­ren op de Bel­gi­sche markt.
 • Con­tact opne­men met het top­ma­na­ge­ment van gere­nom­meer­de bedrijven.
 • Actief op zoek gaan naar nieu­we klanten.
 • Offer­tes aanmaken.
 • Cebir-pro­duc­ten pro­mo­ten door mid­del van het geven van pro­duct demo’s.
 • Klan­ten­re­la­ties ont­wik­ke­len, face-to-face / via de tele­foon / via Visio, en in staat zijn om te vol­doen aan de behoef­ten van onze klanten.
 • Een lang­du­ri­ge ver­trou­wens­re­la­tie opbou­wen met nieu­we en bestaan­de klanten.

Wie ben jij?

 • Je hebt een hoge­re oplei­ding geno­ten en, indien moge­lijk, 5 jaar pro­fes­si­o­ne­le erva­ring als Sales of Busi­ness developer.
 • Je bent leer­gie­rig, flexi­bel en veelzijdig.
 • Je beschikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, kan goed luis­te­ren en overtuigen.
 • Je bent pro­ac­tief, zelf­stan­dig en houdt van uitdagingen.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent smart, werkt gestruc­tu­reerd en nauwkeurig.
 • Je bent een ech­te team­play­er die zich graag ver­der ont­wik­kelt bin­nen een dyna­misch team. 
 • Je hebt een uit­ste­ken­de ken­nis van het Neder­lands en/​of Frans (een goe­de ken­nis van het Engels is een bij­ko­men­de troef).

Jouw team

 • Je komt terecht in een team van ver­ko­pers die altijd op zoek zijn naar een nieu­we uitdaging.
 • Je werkt nauw samen met ons IT-team en ons team van psy­cho­lo­gen, die je alles zul­len bij­bren­gen over ons testplatform.

Wat bieden wij

 • Een boei­en­de, afwis­se­len­de job in een ambi­ti­eu­ze en sti­mu­le­ren­de omgeving!
 • Een bedrijf waar ieder­een zijn vaar­dig­he­den kan ontwikkelen.
 • Een aan­trek­ke­lijk salarispakket.
 • Een moti­ve­ren­de com­bi­na­tie van wer­ken op kan­toor en thuiswerk.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.