TASC, het online testplatform

Ont­dek TASC, het alles-in-één onli­ne test­plat­form. Per­fect voor selec­tie, coa­ching, talen­t­ont­wik­ke­ling, loop­baan­be­ge­lei­ding en stu­die­be­ge­lei­ding. TASC biedt een gebruiks­vrien­de­lijk pro­gram­ma, een uit­ge­breid tes­taan­bod in meer­de­re talen, dui­de­lij­ke rap­por­ten en een toe­gan­ke­lij­ke onder­steu­ning. Ont­dek de kracht van psy­cho­lo­gisch onder­zoek met TASC, de een­vou­dig­ste en meest com­ple­te tool die beschik­baar is.

Ontwikkeld door experts

Ont­staan van­uit 35 jaar onder­zoek door een team van gedoc­to­reer­de psy­cho­lo­gen. Onze tests zijn ont­wik­keld door een com­bi­na­tie van weten­schap­pe­lij­ke dis­ci­pli­ne en de meest recen­te data-analyse-technieken.

Gedreven door data

Door­heen de jaren heb­ben wij mil­joe­nen tests uit­ge­voerd. 
Daar­mee eva­lu­e­ren en ver­be­te­ren wij onze instru­men­ten voort­du­rend op con­sis­ten­tie, objec­ti­vi­teit, betrouw­baar­heid en validiteit.

Unieke methodologie

Aan de hand van psy­cho­me­tri­sche model­len en adap­tie­ve tests wor­den iemands capa­ci­tei­ten, com­pe­ten­ties en karak­ter­ei­gen­schap­pen op een objec­tie­ve manier in kaart gebracht.

Een gebruiksvriendelijke SaaS-ervaring

Cebir ver­een­vou­digt en auto­ma­ti­seert je selec­tie­pro­ces en her­leidt je admi­ni­stra­tie­ve romp­slomp tot een mini­mum. Onze oplos­sin­gen zijn com­pa­ti­bel met je HR-tools en kun­nen aan­ge­past wor­den aan jouw branding.

Platform flexible testing

Flexibel en efficiënt testen

TASC biedt aan­ge­pas­te metho­des voor het tes­ten van indi­vi­du­en en groe­pen, waar­door het admi­ni­stra­tie­ve werk tot een mini­mum wordt beperkt en de effi­ci­ën­tie wordt gemaxi­ma­li­seerd. Test een onbe­perkt aan­tal kan­di­da­ten tege­lij­ker­tijd, thuis of op kan­toor. Adap­tie­ve Cebir-tests leve­ren betrouw­ba­re resul­ta­ten in tot 3x min­der tijd door zich aan te pas­sen aan het vaar­dig­heids­ni­veau en kan­di­da­ten uit te dagen.

Platform testing reporting

Testen en rapporteren in jouw huisstijl

De testom­ge­ving kan vol­le­dig wor­den aan­ge­past aan de huis­stijl van jouw bedrijf, inclu­sief je logo, spe­ci­fie­ke let­ter­ty­pes en kleu­ren. We ont­wik­ke­len ook rap­por­ten op maat, zodat alles wat je klan­ten en kan­di­da­ten te zien krij­gen jouw huis­stijl weerspiegelt.

Platform immediate results

Onmiddellijk beschikbare resultaten en nuttige statistieken

In TASC zijn test­re­sul­ta­ten onmid­del­lijk beschik­baar, zodat je snel beslis­sin­gen kunt nemen en feed­back kunt geven aan kan­di­da­ten. 
Alle rap­por­ten, van kor­te over­zich­ten tot gede­tail­leer­de rap­por­ten met gra­fie­ken of func­tie-spe­ci­fie­ke com­pe­ten­tie­rap­por­ten, zijn beschik­baar zodra de test is afge­rond. De sta­tis­tie­ken geven inzicht in het gebruik van TASC bin­nen je organisatie.

Service optimal security

Gemakkelijke en onbeperkte toegang tot bijgewerkte software

TASC is een SaaS-plat­form met een­vou­di­ge toe­gang en auto­ma­ti­sche upda­tes. Instal­la­tie is niet nodig en het inte­greert naad­loos met je Win­dows-net­werk. Je kunt de toe­gangs­rech­ten van mede­wer­kers behe­ren en altijd wer­ken met de nieuw­ste tools die vol­doen aan de hoog­ste beveiligingsnormen.

Uitgebreide test- en toolcatalogus

Het Cebir-plat­form bevat meer dan 100 tests en vra­gen­lijs­ten en meer dan 60 tools om je te hel­pen fil­te­ren, selec­te­ren, leren of coachen.

Meer informatie
Platform trusted by science

Wetenschappelijk onderbouwd

Bij Cebir nemen we weten­schap seri­eus. Onze tests zijn geba­seerd op recent onder­zoek en ons team is altijd op de hoog­te van de nieuw­ste the­o­rie­ën en tech­no­lo­gie­ën. We laten niets aan het toe­val over. We voe­ren vali­di­teits­stu­dies uit om te garan­de­ren dat onze tests de pres­ta­ties in de prak­tijk accu­raat voor­spel­len. Boven­dien wer­ken we samen met uni­ver­si­tei­ten en onder­zoeks­in­stel­lin­gen om ervoor te zor­gen dat onze test­tool objec­tief en onbe­voor­oor­deeld is. Met Cebir kan je erop ver­trou­wen dat je tests van top­kwa­li­teit krijgt, met een weten­schap­pe­lij­ke onderbouw.

Platform seamless integration

Naadloze integratie met API

Gebruik je al een HR-tool? Met onze API kan TASC een­vou­dig wor­den geïn­te­greerd met jouw kan­di­da­ten­da­ta­ba­se. Nodig kan­di­da­ten uit om tests te doen en bekijk de resul­ta­ten recht­streeks van­uit jouw HR-tool. 
Zo stroom­lijn je jouw inter­ne pro­ce­du­res en mini­ma­li­seer je het admi­ni­stra­tie­ve werk. 

Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.