Het Cebir-team als je testpartner

Cebir biedt meer dan alleen een test­plat­form. We bie­den uit­ge­brei­de onder­steu­ning via e‑mail, tele­foon en chat om je te hel­pen het maxi­ma­le uit onze ser­vi­ce te halen. Ons toe­ge­wij­de team staat altijd klaar om je te hel­pen met vra­gen of pro­ble­men. Met Cebir beschik je over de mid­de­len en onder­steu­ning die je nodig hebt om wel­over­wo­gen beslis­sin­gen te nemen over je kandidaten.

Service personalised support

Persoonlijke ondersteuning van onze accountmanagers

We vin­den het belang­rijk om onze klan­ten van de juis­te onder­steu­ning te voor­zien. Daar­om wij­zen we aan elke klant een eigen account­ma­na­ger toe. Deze account­ma­na­ger werkt samen met jou om je unie­ke test­be­hoef­ten te begrij­pen en onder­steu­ning op maat te bie­den. 
Ons team is altijd beschik­baar om al je vra­gen over ons plat­form en tes­taan­bod te beant­woor­den en is er ook om je te hel­pen bij het inter­pre­te­ren van test­re­sul­ta­ten. Met Cebir kan je erop ver­trou­wen dat je de indi­vi­du­e­le aan­dacht en onder­steu­ning krijgt die je nodig hebt om je doe­len te bereiken.

Service dedicated team

Toegewijd team van onderzoekspsychologen

Ons team van onder­zoeks­psy­cho­lo­gen voor­ziet je van betrouw­ba­re en vali­de instru­men­ten om je te hel­pen bij het selec­te­ren van de meest geschik­te kan­di­da­ten voor je orga­ni­sa­tie. Ons team voert uit­ge­breid empi­risch onder­zoek uit om ervoor te zor­gen dat onze tests een objec­tie­ve en eer­lij­ke beoor­de­ling van jouw kan­di­da­ten ople­ve­ren. We kun­nen je ook hel­pen om het com­pe­ten­tie­mo­del van je bedrijf af te stem­men op onze tests, bedrijfs­spe­ci­fie­ke tests te maken of zelfs bedrijfs­spe­ci­fie­ke norm­groe­pen samen te stel­len. Ons team is altijd beschik­baar om je te hel­pen met vali­di­teits­on­der­zoek, lite­ra­tuur­on­der­zoek en ande­re onderzoeksvragen.

Service optimal security

Optimale beveiliging en 
IT-ondersteuning

Ons team van IT-spe­ci­a­lis­ten ont­wik­kelt en onder­houdt ons gea­van­ceer­de test­plat­form. We hech­ten veel belang aan de bevei­li­ging van de gege­vens van onze klan­ten en voe­ren regel­ma­tig pene­tra­tie­tests uit met ethi­sche hac­kers om het hoog­ste niveau van bescher­ming te garan­de­ren. Deze toe­wij­ding aan bevei­li­ging heeft ons een ISAE SOC 2 Type 2 vei­lig­heids­cer­ti­fi­caat opge­le­verd. Ons plat­form wordt gehost in een modern data­cen­ter om een onon­der­bro­ken ser­vi­ce te garanderen.

Naast onze bevei­li­gings­maat­re­ge­len is ons IT-team beschik­baar om te hel­pen met het oplos­sen van pro­ble­men en om al je vra­gen over API- en pro­ces­in­te­gra­ties te beant­woor­den. Je kan erop ver­trou­wen dat jouw gege­vens vei­lig zijn en dat aan jouw test­be­hoef­ten wordt vol­daan met de nieuw­ste tech­no­lo­gie en des­kun­di­ge ondersteuning.

Service getting started

Aan de slag

Aan de slag gaan met psy­cho­me­tri­sche tes­ten moet snel en een­vou­dig zijn. Daar­om bie­den we alle nood­za­ke­lij­ke ele­men­ten en des­kun­di­ge bege­lei­ding om je te hel­pen om een test­pro­fes­si­o­nal te worden.

Videotutorials

Onze video­tu­to­ri­als hel­pen je om gemak­ke­lijk door ons plat­form te navi­ge­ren. Deze kor­te video’s hel­pen je om ver­trouwd te raken met ons tes­taan­bod en leren je hoe je gemak­ke­lijk kan­di­daat­dos­siers beheert, test­re­sul­ta­ten bekijkt en gro­te­re groe­pen effi­ci­ënt kunt tes­ten. Aan het ein­de van elke video is er een quiz om je ken­nis te testen.

White Papers

Onze whi­te papers bie­den bege­lei­ding bij de selec­tie van tests door advies te geven over ver­schil­len­de onder­wer­pen, waar­on­der het gebruik van tests voor men­sen met een beper­king, adver­se impact, leef­tijds­ef­fec­ten en het gebruik van veri­fi­ca­tie­tests. 
Deze weten­schap­pe­lij­ke nota’s hou­den je op de hoog­te van het laat­ste nieuws op het gebied van psychometrie.

Handleidingen

De test­hand­lei­din­gen hel­pen je om het maxi­ma­le uit de test te halen en geven uit­ge­brei­de infor­ma­tie over de test­struc­tuur, het test­ver­loop, tes­tin­ter­pre­ta­tie, beschik­ba­re norm­groe­pen, meet­be­trouw­baar­heid, vali­di­teit en de werk­wij­ze bij de test­ont­wik­ke­ling. Ze zijn onmis­baar voor erva­ren testgebruikers.

Service training overview

Overzicht van opleidingen

Onze oplei­dings­pro­gram­ma’s zijn ont­wor­pen om je te hel­pen een TASC-expert te wor­den. 
Je leert hoe je het test­plat­form gebruikt, resul­ta­ten inter­pre­teert en de juis­te tests selec­teert voor een bepaal­de func­tie. Wij gelo­ven in het wer­ken in klei­ne groe­pen, wat zorgt voor veel inter­ac­tie en de moge­lijk­heid om vra­gen te stel­len. Boven­dien is de oplei­ding in de mees­te geval­len inbe­gre­pen in je pakket.

01.

TASC e‑learning

De TASC e‑learning maakt je weg­wijs in het onli­ne test­plat­form. Onze trai­ners leg­gen de belang­rijk­ste func­ti­o­na­li­tei­ten van het plat­form uit, inclu­sief de meer gea­van­ceer­de func­ties. Als je deze func­ties wilt toe­pas­sen om het plat­form effi­ci­ën­ter te gebrui­ken, kan je daar­na de uit­ge­brei­de video­tu­to­ri­als bekijken.

02.

Starteropleiding

De Star­ter­op­lei­ding richt zich op het gebruik van de Cebir-tests en ‑vra­gen­lijs­ten. Onze trai­ners laten je ken­nis maken met de basis­prin­ci­pes van psy­cho­me­trie, die de basis vor­men voor het begrij­pen en inter­pre­te­ren van de ver­schil­len­de Cebir-tests. We gaan kort in op het Cebir-tes­taan­bod en de ver­schil­len­de infor­ma­tie­bron­nen die je kun­nen hel­pen bij het samen­stel­len van een test­bat­te­rij. Door mid­del van prak­ti­sche inter­pre­ta­tie­oe­fe­nin­gen hel­pen we je een kri­ti­sche hou­ding te ont­wik­ke­len en inzicht te krij­gen in het func­ti­o­ne­ren van kan­di­da­ten en/​of medewerkers.

03.

Expertopleiding

De Exper­top­lei­ding gaat die­per in op het gebruik en de inter­pre­ta­tie van de Cebir-vra­gen­lijs­ten over per­soon­lijk­heid, moti­va­tie en soci­a­le vaar­dig­he­den. 
De nadruk ligt op het inte­gre­ren van infor­ma­tie uit ver­schil­len­de vra­gen­lijs­ten, tests en (non-)verbale infor­ma­tie. 
Deze infor­ma­tie vormt de basis voor een goed onder­bouwd advies. Deze oplei­ding is voor pro­fes­si­o­nals met prak­tijk­er­va­ring die veel­vul­dig gebruik­ma­ken van onze vra­gen­lijs­ten. Gezien het dyna­mi­sche en inter­ac­tie­ve karak­ter van de oplei­ding is het wen­se­lijk dat deel­ne­mers de Star­ter­op­lei­ding heb­ben gevolgd.

Met Cebir krijg je niet alleen een testplatform – je krijgt ook een toegewijd team van experts die zich inzetten voor jouw succes. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij je kunnen helpen om je testdoelen te bereiken.

Vraag een demo aan
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.