Web Developer

Als Web Devel­o­per bedenk je cre­a­tie­ve en inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om ons onli­ne test­plat­form te onder­hou­den, ver­der uit te bou­wen en te verbeteren.

Alle jobs

Web Developer

Cebir ont­wik­kelt psy­cho­tech­ni­sche tests en soft­wa­re voor selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding. Als web devel­o­per werk je dage­lijks in een klein team van mede­spe­lers die elkaar inspi­re­ren en het bes­te van zich­zelf geven. Je bedenkt cre­a­tie­ve en ver­nieu­wen­de oplos­sin­gen om ons onli­ne test­plat­form TASC mee vorm te geven. Ons groei­en­de bedrijf is op zoek naar meer vas­te medewerkers.

Hoe vul je jouw dag?

 • Je wis­selt vro­lijk af tus­sen de rol­len van busi­ness ana­lyst, func­ti­o­nal ana­lyst en programmer.
 • Je bouwt mee aan het fra­me­work van het onli­ne testplatform.
 • Je werkt mee aan het ont­werp van het onli­ne CMS (con­tent mana­ge­ment sys­tem) voor kan­di­da­ten­be­heer met rap­por­te­ring en scoring. 
 • Je onder­steunt het onder­houd en de ver­nieu­wing van onze software. 
 • Je doet aan serverbeheer.
 • Je onder­steunt klan­ten bij het gebruik van het programma.

Wie ben jij?

 • Veel­zij­dig­heid is jouw midd­le name.
 • Php, html, javascript, css en MySQL heb­ben voor jou geen geheimen. 
 • Begrip­pen als Vue.js, D3js, SVG doen een bel­le­tje rinkelen.
 • Leer­gie­rig­heid, pre­ci­sie en zelf­stan­dig wer­ken zijn je sleutelwoorden.
 • Je com­mu­ni­ceert vlot met collega’s en klanten.
 • Je beschikt over een mas­ter­di­plo­ma infor­ma­ti­ca of gelijk­waar­dig door erva­ring. Erva­ring is geen vereiste.
 • Hele­maal gewel­dig maar geen must: je kan een woord­je Frans. Je hebt erva­ring met con­fi­gu­ra­tie van een webserver.

Jouw team

 • Cebir is een belang­rij­ke spe­ler op de markt van soft­wa­re en psy­cho­tech­ni­sche tests voor wer­vings- en selectiedoeleinden.
 • Een fris en dyna­misch team van IT’ers en psy­cho­lo­gen slaat dage­lijks de han­den in elkaar om een zeer diver­se groep van klan­ten tevre­den te stellen. 
 • Res­pect en team­spi­rit zijn onze key values. 

Wat bieden wij

 • Vari­a­tie! Wer­ken bij Cebir is nooit een­to­nig: je volgt de ont­wik­ke­ling van ons onli­ne pro­duct van A tot Z, waar­door het boei­end blijft.
 • Aan­trek­ke­lijk en bespreek­baar sala­ris­pak­ket met extra­le­ga­le voor­de­len. Een fir­ma­wa­gen is mogelijk.
 • Glij­den­de uren.
 • Een gezel­li­ge werk­om­ge­ving, met af en toe gezon­de én onge­zon­de traktaties.
 • De moge­lijk­heid om in te teke­nen op een fietsplan.
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de is er de moge­lijk­heid om gedeel­te­lijk van thuis uit te werken.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.