Digital Marketing Manager

We zijn op zoek naar een Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger om onze digi­ta­le zicht­baar­heid te ver­gro­ten. In deze rol plan, cre­ëer en publi­ceer je onze digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie via de ver­schil­len­de digi­ta­le kanalen.

Alle jobs

Digital Marketing Manager

We zijn op zoek naar een gedre­ven Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger om ons team te ver­ster­ken. Als Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­wik­ke­len, imple­men­te­ren en behe­ren van alle aspec­ten van de digi­ta­le mar­ke­ting­cam­pag­nes van het bedrijf, met een spe­ci­a­le focus op het pro­mo­ten van onze psy­cho­me­tri­sche test­pro­duc­ten en ‑dien­sten.

Hoe vul je jouw dag?

 • Ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van een digi­ta­le marketingstrategie.
 • Behe­ren en opti­ma­li­se­ren van alle digi­ta­le mar­ke­ting­ka­na­len, waar­on­der soci­al media, web­si­te blog en mailing.
 • Cre­ë­ren en behe­ren van alle mar­ke­ting­in­houd op alle digi­ta­le kanalen.
 • Moni­to­ring en ana­ly­se van de ver­schil­len­de cam­pag­nes en opvol­ging van de marketingstrategie.
 • Samen­wer­ken met de direc­tie, ver­koop- en pro­duct­teams om ervoor te zor­gen dat de digi­ta­le mar­ke­ting­in­span­nin­gen in lijn lig­gen met de bedrijfsdoelstellingen.
 • Uit­voe­ren van markt­on­der­zoek en con­cur­ren­tie­ana­ly­se om op de hoog­te te blij­ven van trends en best prac­ti­ces in ons domein.

Wie ben jij?

 • Bache­lor in mar­ke­ting, bedrijfs­kun­de of een gere­la­teerd vakgebied.
 • Bewe­zen erva­ring (> 3 jaar) in digi­ta­le marketing.
 • Twee­ta­lig­heid Nederlands/​Frans is een must.
 • Ken­nis van het Engels of een ande­re taal is een plus.
 • Ken­nis van psy­cho­me­tri­sche test‑, aan­wer­ving of gere­la­teer­de indu­strie is een plus.
 • Sterk begrip van digi­ta­le marketingprincipes.
 • Erva­ring met mar­ke­ting auto­ma­ti­se­ringstools en CRM-software.
 • Aan­ge­toon­de vaar­dig­heid in het ana­ly­se­ren van gege­vens en het cre­ë­ren van bruik­ba­re inzichten.
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie- en samenwerkingsvaardigheden.
 • Een oplos­sings­ge­rich­te en pro­ac­tie­ve hou­ding is een must.
 • Auto­noom wer­ken schrikt je niet af.

Jouw team

 • Je komt terecht in een bedrijf in vol­le (digi­ta­le) transformatie.
 • Je wordt omringd door een team van gemo­ti­veer­de collega’s.
 • Je werkt nauw samen met ons team van psy­cho­lo­gen en IT’ers die je, samen met je collega’s van sales, alles leren over ons werk­do­mein en productaanbod.

Wat bieden wij

 • Een boei­en­de, afwis­se­len­de job in een ambi­ti­eu­ze en sti­mu­le­ren­de omgeving!
 • Een bedrijf waar ieder­een zijn vaar­dig­he­den kan ontwikkelen.
 • Een aan­trek­ke­lijk salarispakket.
 • Een moti­ve­ren­de com­bi­na­tie van wer­ken op kan­toor en thuiswerk.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.