Front-end Developer

Als front-end ont­wik­ke­laar werk je samen met onze psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs om test­ma­te­ri­a­len te bouwen.

Alle jobs

Front-end Developer

Cebir ont­wik­kelt psy­cho­tech­ni­sche tests en soft­wa­re voor selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding. Als front-end devel­o­per werk je dage­lijks in een klein team van mede­spe­lers die elkaar inspi­re­ren en het bes­te van zich­zelf geven. In samen­wer­king met onze psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs bouw je mooi afge­werkt test­ma­te­ri­aal. Ons groei­en­de bedrijf is op zoek naar meer vas­te medewerkers.

Hoe vul je jouw dag?

 • Je zit op het punt­je van je stoel om een gebruiks­vrien­de­lijk pro­duct af te leveren.
 • Je com­mu­ni­ceert vlot met de psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs die in con­tact staan met de klanten.
 • Dank­zij jou wor­den tests, vra­gen­lijs­ten en rap­por­ten inge­bouwd in ons sys­teem TASC.
 • Je cre­a­tief inzicht helpt om de com­plexi­teit van ons plat­form beter te begrij­pen en ori­gi­ne­le toe­pas­sin­gen te bedenken.

Wie ben jij?

 • Pre­ci­sie is jouw midd­le name.
 • Html, javascript en css heb­ben voor jou geen geheimen. 
 • Je werkt vlot met het Offi­ce-pak­ket, en met beeldbewerkingsprogramma’s zoals Photoshop.
 • Begrip­pen als php, MySQL, JQuery en Sass doen een bel­le­tje rinkelen.
 • Leer­gie­rig­heid en flexi­bi­li­teit zijn je sleutelwoorden.
 • Je com­mu­ni­ceert vlot met collega’s.
 • Je beschikt over een bachel­or­di­plo­ma infor­ma­ti­ca of gelijk­waar­dig door erva­ring. Erva­ring is geen vereiste.
 • Hele­maal gewel­dig maar geen must: je kan een woord­je Frans of Engels.

Jouw team

 • Cebir is een belang­rij­ke spe­ler op de markt van soft­wa­re en psy­cho­tech­ni­sche tests voor wer­vings- en selectiedoeleinden.
 • Een fris en dyna­misch team van IT’ers en psy­cho­lo­gen slaat dage­lijks de han­den in elkaar om een zeer diver­se groep van klan­ten tevre­den te stellen. 
 • Res­pect en team­spi­rit zijn onze key valu­es

Wat bieden wij

 • Vari­a­tie! Wer­ken bij Cebir is nooit een­to­nig: je volgt de ont­wik­ke­ling van ons onli­ne pro­duct van A tot Z, waar­door het boei­end blijft.
 • Aan­trek­ke­lijk en bespreek­baar sala­ris­pak­ket met extra­le­ga­le voordelen.
 • Glij­den­de uren.
 • Een gezel­li­ge werkomgeving.
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de is er de moge­lijk­heid om gedeel­te­lijk van thuis uit te werken.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.