Research Assistant

Je bent Miss, Mis­ter of Mx effi­ci­en­cy en je hecht waar­de aan nauw­keu­rig­heid. Cebir is op zoek naar een poly­va­lent pro­fiel om het onder­zoeks­team te ver­ster­ken. Deze vaca­tu­re is voor wie een ster­ke impact wil heb­ben op een breed sca­la aan onderwerpen.

Alle jobs

Research Assistant

Cebir ont­wik­kelt psy­cho­tech­ni­sche tests en soft­wa­re voor selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding. Ter ver­ster­king van ons team zijn we op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga. Je zal het team van psy­cho­lo­gen aan­stu­ren dat instaat voor de ont­wik­ke­ling van psy­cho­tech­ni­sche instru­men­ten die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanbegeleiding.

Hoe vul je jouw dag? 

 • Door een nauw­ge­zet­te con­tro­le van de nieuw inge­bouw­de com­pu­ter­ge­stuur­de tests ben je mee ver­ant­woor­de­lijk voor de kwa­li­teit van ons eind­pro­duct. Je werkt hier­voor vlot samen met de psy­cho­lo­gen en IT’ers.
 • Je beheert de con­tac­ten met ver­taal­bu­reaus en doet voor­be­rei­dend werk voor de ver­ta­lin­gen die uit­be­steed wor­den. Ook bin­nen het team volg je de ver­ta­lin­gen op.
 • Je ver­zorgt onze docu­men­ta­tie: hand­lei­din­gen en over­zichts­bro­chu­res van de tests, infor­ma­tie­bro­chu­res, nieuw­si­tems voor de web­si­te, … Je gebruikt je vlot­te pen om de inge­wik­kel­de mate­rie om te zet­ten in een toe­gan­ke­lij­ke tekst.
 • Tij­dens ver­lof­pe­ri­o­des spring je in voor je col­le­ga aan het onthaal.

Wie ben jij?

 • Je bent miss, mis­ter of mx effi­ci­en­cy en draagt nauw­keu­rig­heid hoog in het vaandel.
 • Je bent een kei in orga­ni­sa­tie en kan struc­tuur aan­bren­gen in je werk.
 • Je bent een soe­pe­le team­play­er die vlot met ieder­een communiceert.
 • Excel en Word heb­ben geen gehei­men voor jou.
 • Je hebt een goe­de ken­nis van het Frans en het Engels.
 • Je beschikt over een bachel­or­di­plo­ma (bij­voor­beeld: offi­cema­na­ge­ment, per­so­neels­werk, toe­ge­pas­te psychologie).
 • Je bent oprecht geïn­te­res­seerd in de wereld van selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding en je staat ervoor open om bij te leren.
 • Erva­ring is geen vereiste.

Jouw team

 • Cebir is een belang­rij­ke spe­ler op de markt van soft­wa­re en psy­cho­tech­ni­sche tests voor wer­vings- en selectiedoeleinden.
 • Een fris en dyna­misch team van IT’ers en psy­cho­lo­gen slaat dage­lijks de han­den in elkaar om een zeer diver­se groep van klan­ten tevre­den te stel­len. Deze collega’s zul­len je de kneep­jes van het vak leren.
 • Res­pect en team­spi­rit zijn onze key valu­es.

Wat bieden wij

 • Een geva­ri­eer­de en uit­da­gen­de functie.
 • De kans om je vaar­dig­he­den ver­der te ont­wik­ke­len en jezelf uit te dagen.
 • Aan­trek­ke­lijk sala­ris­pak­ket met extra­le­ga­le voordelen.
 • Glij­den­de uren.
 • Een gezel­li­ge werkomgeving.
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de is er de moge­lijk­heid om gedeel­te­lijk van thuis uit te werken.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.