Account Manager

Door de ster­ke groei van ons klan­ten­be­stand zijn we op zoek naar account mana­gers om ons team te ver­ster­ken. Maxi­ma­le klan­ten­te­vre­den­heid nastre­ven is jouw belang­rijk­ste doel.

Alle jobs

Account Manager

Cebir ont­wik­kelt psy­cho­tech­ni­sche tests en soft­wa­re voor selec­tie en loop­baan­be­ge­lei­ding. Ter ver­ster­king van ons team zijn we op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga. Je zal deel uit­ma­ken van het Sales-depar­te­ment dat klan­ten onder­steunt bij het gebruik van onze producten.

Hoe vul je jouw dag? 

 • Voor over­heids­op­drach­ten coör­di­neer je aan­be­ste­dings­dos­siers die je in samen­wer­king met je collega’s uitwerkt.
 • Je werkt offer­tes uit en doet pro­spec­tie naar nieu­we klan­ten, geeft demo’s over onze tests en het programma.
 • Je werkt de klan­ten­com­mu­ni­ca­tie uit (bv. Lin­kedIn posts, nieuwsbrief, …).
 • Je bent con­tact­per­soon voor onze klan­ten, je behan­delt hun vra­gen en ana­ly­seert hun noden. Dit doe je via tele­foon, mail en via een chatbox.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over een mas­ter­di­plo­ma (bv. TEW, Han­dels­we­ten­schap­pen, Han­dels­in­ge­ni­eur, Psy­cho­lo­gie, …) en beschikt bij voor­keur over een eer­ste werk­er­va­ring in een com­mer­ci­ë­le functie.
 • Je hebt een vlot­te pen en klan­ten­con­tact schrikt jou niet af.
 • Je hebt inte­res­se voor psy­cho­lo­gi­sche tests, bij­voor­beeld gebruikt bij nieu­we aan­wer­vin­gen (o.a. assessments).
 • Je bent bereid om je onder­ne­mend en ini­ti­a­tief­rijk op te stel­len bij het invul­len van je functie.
 • Je bent klant­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief, maar houdt er ook van om zelf­stan­dig te werken.
 • Je gaat graag gestruc­tu­reerd te werk en bent in staat om over­zicht te hou­den over je taken.
 • Je hebt een goe­de ken­nis van MS Office.
 • Een goe­de ken­nis van het Frans en Engels vormt een meerwaarde.

Jouw team

 • Cebir is een belang­rij­ke spe­ler op de markt van soft­wa­re en psy­cho­tech­ni­sche tests voor wer­vings- en selectiedoeleinden.
 • Een fris en dyna­misch team van IT’ers en psy­cho­lo­gen slaat dage­lijks de han­den in elkaar om onze klan­ten tevre­den te stel­len. Deze collega’s zul­len je de kneep­jes van het vak leren.
 • Res­pect en team­spi­rit zijn onze key values.

Wat bieden wij

 • Een geva­ri­eer­de en uit­da­gen­de functie.
 • De kans om je vaar­dig­he­den ver­der te ont­wik­ke­len en jezelf uit te dagen.
 • Glij­den­de uren.
 • Een gezel­li­ge werkomgeving.
 • De moge­lijk­heid om in te teke­nen op een fietsplan.
 • Na een inwerk­pe­ri­o­de is er de moge­lijk­heid om gedeel­te­lijk van thuis uit te werken.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.