Ben je uitgenodigd om één van onze vragenlijsten of tests in te vullen?

Vraag je je af wat voor tests je kunt krij­gen, waar­om je pre­cies getest wordt of hoe je je het bes­te kunt voor­be­rei­den? Dan ben je op de juis­te pagina!

Candidate test types

Welke soorten tests bestaan er?

Cebir is gespe­ci­a­li­seerd in het maken van psy­cho­me­tri­sche tests. Dit zijn tech­nie­ken die gebruikt wor­den voor het meten van psy­cho­lo­gi­sche feno­me­nen zoals ken­nis, vaar­dig­he­den, atti­tu­des en per­soon­lij­ke eigen­schap­pen. Deze tests omvat­ten rede­ne­ren, ken­nis, admi­ni­stra­tie­ve vaar­dig­he­den, aan­dacht en ande­re soor­ten tests, afhan­ke­lijk van de vaar­dig­he­den die nodig zijn voor de func­tie. Daar­naast kun­nen vra­gen­lijs­ten wor­den gebruikt om je moti­va­tie, per­soon­lijk­heid of soci­a­le vaar­dig­he­den te beoor­de­len, zoals lei­der­schaps­kwa­li­tei­ten, groeps­geest of com­mer­ci­ë­le vaardigheden.

Hoe kun je je voorbereiden?

Zorg ervoor dat je goed uit­ge­rust bent voor­dat je de test maakt

Als je de tests niet kunt afleg­gen (bij­voor­beeld door ziek­te), meld dit dan aan de ver­ant­woor­de­lij­ke persoon.

Als je de tests thuis maakt: zorg ervoor dat je rus­tig en onge­stoord aan de tests kunt werken.

Besteed vol­doen­de aan­dacht aan de voor­beeld­oe­fe­nin­gen aan het begin van de test.

Vraag om feed­back na je test. Zo leer je voor de vol­gen­de keer.

Kan ik een demotest doen?

01.

Redeneervermogen en zorgvuldigheid

Deze demo­test bestaat uit drie onderdelen:

 • Alge­meen redeneervermogen
 • Con­tro­le­ren en coderen
 • Waar­ne­men
Start demo test

02.

Facetten van redeneervermogen

Deze demo­test bestaat uit vijf onderdelen:

 • Ver­ba­le analogieën
 • Ver­vol­le­di­gen letterreeksen
 • Cij­fer­reek­sen
 • Figuur­reek­sen
 • Tech­nisch-mecha­nisch inzicht
Start demo test

03.

Persoonlijkheids vragenlijst

Deze demo­test bestaat uit twee delen:

 • Een voor­beeld van een gedwon­gen keu­ze zelfbeoordelingsvragenlijst.
 • Een voor­beeld van hoe een nor­ma­tie­ve vra­gen­lijst werkt.
Start demo test
Candidate test why

Waarom gebruiken werkgevers tests?

Tests zijn bij­voor­beeld nut­tig om gro­te­re groe­pen kan­di­da­ten tege­lij­ker­tijd te eva­lu­e­ren. Psy­cho­me­tri­sche tests zijn immers objec­tief en neu­traal: ieder­een krijgt dezelf­de test en dus dezelf­de kans. Dank­zij tests kun­nen werk­ge­vers zich dus snel­ler rich­ten op kan­di­da­ten met de juis­te vaar­dig­he­den en capaciteiten.


Daar­naast kan de werk­ge­ver psy­cho­me­tri­sche tests gebrui­ken om te bepa­len of je qua per­soon­lijk­heid bij de orga­ni­sa­tie of func­tie past.

Candidate test honesty

Eerlijkheid troef

 • Onze tests bevat­ten metin­gen waar­mee we kun­nen zien hoe eer­lijk je de test hebt aangepakt.
 • Wees jezelf. Als je je op per­soon­lijk­heids­tests voor­doet als iemand die je niet bent, leidt dit vaak tot een vreemd en min­der posi­tief persoonlijkheidsbeeld.
 • Bij wij­ze van con­tro­le kan je gevraagd wor­den om dezelf­de test opnieuw te doen onder toezicht.
 • Gebruik bij het maken van tests thuis niet meer hulp­mid­de­len dan toe­ge­staan. Je maakt geen goe­de indruk als later in selec­tie­fa­sen blijkt dat je min­der goed pres­teert dan in de test die je thuis hebt gedaan.