Blog article 2
Terug

Cool, een selectietest die verloopt als een game!?

Kan gaming in tests het selectieproces verbeteren?

Eva­ly­ne Thauvoye
-
31/05/2023
Blogpost gamificatie

Je al gamend naar een nieu­we job wer­ken: een droom van menig game-lief­heb­ber of (toe­kom­sti­ge) rea­li­teit? Het imple­men­te­ren van game­de­sign-ele­men­ten, ook wel gami­fi­ca­tie genoemd, is de laat­ste jaren een hot topic bin­nen de HR-sec­tor. Die gami­fi­ca­tie kan hel­pen om het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces van kan­di­da­ten aan­ge­na­mer en aan­trek­ke­lij­ker te maken. Ook Cebir besteedt meer en meer aan­dacht aan kan­di­daat­er­ve­rin­gen en zoekt daar­bij naar een goed even­wicht tus­sen de aan­trek­ke­lijk­heid van (de tests op) ons test­plat­form en het blij­vend waar­bor­gen van een kwa­li­ta­tief hoog­staand aanbod.

Wat is gamificatie”?

Gami­fi­ca­tie is het gebruik van spel­ele­men­ten en ‑prin­ci­pes bij het afleg­gen van bij­voor­beeld een rede­neer- of een per­soon­lijk­heids­test. Denk bij­voor­beeld aan gra­fi­sche vorm­ge­ving (afbeel­din­gen, kleu­ren, her­ken­baar­heid, ant­woord­me­tho­des …), inter­ac­ti­vi­teit (de kan­di­daat voert han­de­lin­gen uit in de test om tot een ant­woord te komen), voort­gangs­in­di­ca­to­ren (tijds­aan­dui­ding, levels …), feed­back (per item of test­deel) en con­tex­tu­a­li­se­ring (het voor­zien van een ach­ter­lig­gend ver­haal bij de test/​sollicitatietool).

Gami­fi­ca­tie bevat inte­res­san­te opties voor test­ont­wik­ke­ling, maar we moe­ten ons wel bewust blij­ven van de valkuilen.

Wat zijn de voor- en nadelen van gamificatie binnen personeelsselectie?

Er bestaat behoor­lijk wat dis­cus­sie over de meer­waar­de van gami­fi­ca­tie in per­so­neels­se­lec­tie. Daar­bij zijn er tal van pro’s en con­tra’s in de weten­schap­pe­lij­ke literatuur.

Voordelen gamificatie

Is ple­zan­ter om te doen

Biedt kan­sen om de aan­dacht van de kan­di­daat af te lei­den van het éch­te meetdoel

Bevor­dert de motivatie

Kan angst/​stress ver­min­de­ren door kan­di­da­ten af te lei­den van stressfactoren

Meet gedrag recht­streek­ser dan zelfevaluatie

Cre­ëert een gro­te­re rea­li­teits­zin door de werk­s­et­ting rea­lis­ti­scher na te bootsen

Nadelen gamificatie

Ver­oor­zaakt ruis op de meet­pre­ten­tie van de test(batterij) of zelfs sys­te­ma­ti­sche fouten

Kan voor nega­tie­ve effec­ten zor­gen bij som­mi­ge kan­di­da­ten (cul­tu­re­le ach­ter­grond, leeftijd …)

Ver­eist extra vaar­dig­he­den; erva­ring met games of digi­ta­le tech­no­lo­gie speelt een rol

Kan angst/​stress ver­ho­gen wan­neer kan­di­da­ten de spel­ele­men­ten als oneer­lijk beschouwen

Gami­fi­ca­tie bevat dus inte­res­san­te opties voor test­ont­wik­ke­ling, maar we moe­ten ons wel bewust blij­ven van de valkui­len. De pro’s en con­tra’s zijn eigen­lijk alle­maal geba­seerd op 2 dimen­sies (1) de erva­ring van de kan­di­daat en (2) de kwa­li­teit van de test. Of de aan­we­zig­heid van spel­ele­men­ten de kan­di­daat­s­er­va­ring en de test­kwa­li­teit ver­sterkt dan wel beperkt, hangt daar­bij sterk samen met de over­een­komst tus­sen de geko­zen spel­ele­men­ten, het meet­doel van de test(batterij) en de geko­zen doel­groep. Het is dus van belang om hier tij­dens het ont­wik­ke­lings­pro­ces vol­doen­de aan­dacht aan te beste­den. De cen­tra­le vraag die we ons daar­bij steeds stel­len is: Wat wil­len we met dit spel­ele­ment in deze spe­ci­fie­ke test berei­ken?” of nog, Wat wil­len we met deze test pre­cies meten en wel­ke spel­ele­men­ten komen daar­voor in aanmerking?”

Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.