Blog article 3
Terug

Krijgt iedereen dezelfde kansen bij een selectie?

Adviezen over de toegankelijkheid van online tests voor mensen met een functiebeperking

Arnaud de Beer de Laer
-
12/06/2023

Sol­li­ci­te­ren is een job op zich, hoor je wel­eens zeg­gen. Als je selec­tie­tests moet afleg­gen, is dat dub­bel zo zwaar als je een beper­king hebt. Pie­ter moet bij­voor­beeld digi­ta­le selec­tie­proe­ven afleg­gen zon­der veel erva­ring met de com­pu­ter. Of Sou­fi­an, die kleu­ren­blind is, moet in een rede­neer­test plots aller­lei zaken vol­gens kleur cate­go­ri­se­ren. Didier heeft een aan­dacht­stoor­nis en moet zich in een over­vol­le test­zaal con­cen­tre­ren op een selectietest…

Wat is een toegankelijke test”?

Bij het ont­wik­ke­len van onze tests hou­den we de doel­groep zo goed moge­lijk voor ogen. We hou­den reke­ning met taal­ge­bruik (Hoe hou­den we de instruc­ties en de opdrach­ten begrij­pe­lijk?), een­voud (Voelt de ant­woord­wij­ze en het test­for­mat intu­ï­tief aan?) en zin­vol­heid (Komen de vaar­dig­he­den uit de test over­een met de vaar­dig­he­den van de func­tie waar­voor iemand sol­li­ci­teert?). Daar­bij bie­den we kan­di­da­ten ook de kans om te oefe­nen, via kor­te demo­tests. Op die manier raken kan­di­da­ten al gewend aan de vraag­stel­ling en de testom­ge­ving, waar­door ze een gro­ter gevoel van con­tro­le krij­gen over hun eigen pres­ta­tie. Dit laat­ste is bij­voor­beeld van belang voor men­sen met een alloch­to­ne afkomst die vaak min­der gewend zijn aan de wes­ter­se manier van testen.

Wat is een toegankelijk testplatform”?

Op het test­plat­form com­mu­ni­ce­ren we hel­der over wat er van kan­di­da­ten pre­cies ver­wacht wordt. We geven aan dat kan­di­da­ten best goed uit­ge­sla­pen en fit zijn voor een tes­ting en dat ze de tests moe­ten afleg­gen in een rus­ti­ge omge­ving (zon­der veel aflei­den­de gelui­den, men­sen, flik­ke­ren­de lichten …). 

Men­sen zijn meer dan hun dia­gno­se, en kun­nen een abso­lu­te meer­waar­de vor­men voor de wer­king van een bedrijf

Ver­der kan je bij het opzet­ten van een tes­ting ook naden­ken over de struc­tuur en het ver­loop dat het best past bij de doel­groep, bij­voor­beeld door de test­bat­te­rij aan te pas­sen aan de getes­te func­tie. Voor slecht­zien­den kan je kan­di­da­ten ook de zoom­func­tie (tekst­ver­gro­ting) op het scherm aan­ra­den, en het toet­sen­bord in plaats van de muis laten gebrui­ken om te ant­woor­den. Je kan ook altijd extra pau­zes toe­voe­gen tij­dens de tes­taf­na­me of de test­tijd voor bepaal­de kan­di­da­ten ver­len­gen. Hier­bij kan je als con­su­lent steeds reke­nen op pro­fes­si­o­ne­le bij­stand en advies van de goed bereik­ba­re Cebir-help­desk, bemand door gedi­plo­meer­de psy­cho­lo­gen en technici.

Maar… de ene kandidaat is de andere toch niet?

Dat klopt, iede­re mens is anders. Daar­om kij­ken we niet alleen naar stan­daard­pro­ce­du­res of groeps­op­los­sin­gen maar zoe­ken we naar oplos­sin­gen op maat. Zo stel­len we con­cre­te aan­pas­sin­gen en/​of advie­zen voor, aan­ge­past van de noden van de kan­di­daat. In de nota hier­on­der gaan we o.a. in op het omgaan met visu­e­le pro­ble­men, dyslexie/​dyscalculie, aan­dacht­stoor­nis­sen, Autis­me Spec­trum Stoor­nis en slecht­ho­rend­heid. Het gaat hier immers over men­sen die veel meer zijn dan hun dia­gno­se, en een abso­lu­te meer­waar­de kun­nen vor­men voor de wer­king van je bedrijf. Het is dan ook nood­za­ke­lijk om ze een eer­lij­ke kans te geven om dat te bewij­zen.
Wens je meer te lezen over dit onder­werp? Als je klant bent kan je het vol­le­di­ge onder­zoek downloaden.

Hier aanmelden
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.