Blog article 4
Terug

Oh nee, toch niet weer dezelfde test afleggen

Over het al dan niet hertesten van kandidaten bij selectie en coaching

Eva­ly­ne Thauvoye
-
12/06/2023

Voor veel men­sen is sol­li­ci­te­ren een stress­vol­le, inspan­nen­de gebeur­te­nis. Vaak ver­loopt de zoek­tocht naar een job dan ook met meer val­len dan opstaan. Het schrij­ven van moti­va­tie­brie­ven, het lan­ge wach­ten op reac­tie, de angst voor een nega­tief ant­woord… Daar­om is het belang­rijk dat het selec­tie­pro­ces voor kan­di­da­ten tel­kens zo effi­ci­ënt en aan­ge­naam moge­lijk ver­loopt. Hoe kan je als con­su­lent ant­woor­den op vra­gen als Moet ik die­zelf­de test nu weer­al afleg­gen? of Kun­nen mijn oude test­re­sul­ta­ten niet gebruikt worden?

Her­haal­de­lijk tes­ten kan op ver­schil­len­de manie­ren lei­den tot een ver­te­ke­ning van de test­pres­ta­tie. Voor som­mi­ge vaar­dig­heids­tests bestaat bij­voor­beeld de kans dat de pres­ta­tie op de twee­de tes­taf­na­me beter is dan op de eer­ste test omdat de kan­di­da­ten beter weten hoe ze de test moe­ten aan­pak­ken of omdat ze zich bepaal­de vra­gen kun­nen herinneren.

Ook kan het zijn dat kan­di­da­ten zich tus­sen de bei­de afna­mes getraind heb­ben in het oplos­sen van het soort vra­gen dat in de test wordt gesteld. Dit kan resul­te­ren in een leer­ef­fect’ of nog: een bete­re sco­re als dezelf­de test nog eens moet wor­den afgelegd.

Een ander moge­lijk pro­bleem zien we in vra­gen­lijs­ten die pei­len naar per­soon­lijk­heid of drijf­ve­ren. Als zo’n vra­gen­lijst wordt aan­ge­bo­den in een sol­li­ci­ta­tie­con­text, waar­bij er voor de deel­ne­mers veel op het spel staat, is de kans groot dat de ant­woor­den wor­den beïn­vloed door het beeld dat iemand van zich­zelf wil schetsen.

Ons advies rond het her­tes­ten van kan­di­da­ten moe­ten we dus for­mu­le­ren naar­ge­lang het type test dat wordt afge­no­men. De advie­zen hier­on­der zijn geba­seerd op onze eigen uit­ge­brei­de empi­ri­sche data­ba­se aan gege­vens rond het her­tes­ten van kandidaten.

Bij het her­haald tes­ten van capa­ci­tei­ten zoals het geheu­gen, ver­wer­kings­snel­heid en reac­tie­snel­heid, raden we aan om paral­lel­tests of adap­tie­ve tests te gebruiken.

Advies van Cebir-onderzoekers voor het hertesten van soft skills

Uit dit onder­zoek blijkt dat persoonlijkheids‑, atti­tu­de- en waar­den­tests wei­nig gevoe­lig zijn voor trai­ning- en leer­ef­fec­ten. Testsco­res voor dat soort van vra­gen­lijs­ten zijn dus rede­lijk sta­biel door­heen de tijd, zeker wan­neer bei­de test­mo­men­ten bin­nen de twee jaar plaats­vin­den en de func­tie waar­voor iemand sol­li­ci­teert inhou­de­lijk en/​of hië­rar­chisch ver­ge­lijk­baar blijft. Een nieu­we tes­taf­na­me is dus niet nodig zolang de bestaan­de tes­taf­na­me min­der dan twee jaar oud is. Wan­neer bei­de test­mo­men­ten wel lan­ger dan twee jaar uit elkaar lig­gen, wordt de kans op ver­an­de­rin­gen ten gevol­ge van (posi­tie­ve of nega­tie­ve) levens­er­va­rin­gen gro­ter. Ook wan­neer er gro­te inhou­de­lij­ke en/​of hië­rar­chi­sche ver­schil­len bestaan in de func­ties waar­voor iemand sol­li­ci­teert, laat je een vra­gen­lijst rond soft skills best opnieuw invullen.

Advies van Cebir-onderzoekers voor het hertesten van hard skills

Ver­vol­gens keken we naar de invloed van her­tes­ten op de sco­res in vaar­dig­heids­tests. Hier­uit blijkt dat resul­ta­ten uit vaar­dig­heids­tests voor rede­ne­ren, tests voor visu­e­le infor­ma­tie­ver­wer­king, en ken­nis­tests wei­nig gevoe­lig zijn voor leer­ef­fec­ten. Bij geheu­gen­tests en tests over ver­wer­kings­snel­heid en reac­tie­snel­heid daar­en­te­gen, kan er bij her­testing tij­de­lijk (één maand na de eer­ste tes­taf­na­me) een leer­ef­fect optre­den. Dit kan zowel het gevolg zijn van ver­an­der­de test­om­stan­dig­he­den (min­der aler­te kan­di­daat, een rus­ti­ge­re testom­ge­ving …) als van een beter taak­be­grip (ten gevol­ge van voor­gaan­de erva­rin­gen met deze test). Bij het her­haald meten van deze vaar­dig­he­den raden we dan ook aan om paral­lel­tests te gebrui­ken. Een ande­re oplos­sing is het gebruik van adap­tie­ve tests, omdat de inhoud zich tij­dens de tes­taf­na­me aan­past aan het niveau van de kan­di­daat. Kan­di­da­ten krij­gen in een adap­tie­ve tests dus nooit exact dezelf­de vra­gen. Zo ver­min­dert de kans op leer- of trai­nings­ef­fec­ten bin­nen een selec­tie- of coachingcontext.

Wens je meer te lezen over dit onder­werp? Als klant kan je dit en ande­re arti­kels downloaden.

Hier aanmelden
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.