Administratieve functies

Terug
administrative_Scan
61 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
7 core competenties

Scan

De Offi­ce Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor admi­ni­stra­tie­ve func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van admi­ni­stra­tie­ve func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • De plan­nings­vaar­dig­heid
 • De vaar­dig­heid om admi­ni­stra­tie­ve taken vlot en nauw­keu­rig uit te voeren
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: behulp­zaam­heid, nauw­keu­rig­heid, soe­pel­heid en toewijding

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor admi­ni­stra­tie­ve pro­fie­len wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

administrative_Competentieprofiel
130-180 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van admi­ni­stra­tief mede­wer­ker. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Samen­wer­ken
 • Infor­ma­tie verwerken
 • Nauw­keu­rig­heid
 • Klant­ge­richt­heid
 • Zelf­or­ga­ni­sa­tie

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te admi­ni­stra­tie­ve pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • Mana­ge­ment assistant
 • Dos­sier­be­heer­der
 • Admi­ni­stra­tief medewerker
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.