Analytische functies

Terug
analytical_Scan
87 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
5 core competenties

Scan

De Ana­ly­ti­cal Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor ana­ly­ti­sche func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van ana­ly­ti­sche func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • Het alge­meen redeneervermogen
 • De vaar­dig­heid om een abstrac­te code­taal te kun­nen aan­le­ren en toepassen
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: zorg­vul­dig­heid, een kri­ti­sche blik en visie

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor ana­ly­ti­sche func­ties wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

analytical_Competentieprofiel
100-180 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van pro­gram­meur. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Ana­ly­se­ren
 • Nauw­keu­rig­heid
 • Leer­ver­mo­gen
 • Cre­a­ti­vi­teit
 • Samen­wer­ken
 • Resul­taat­ge­richt­heid

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te ana­ly­tisch pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • IT-ana­list
 • HR-expert
 • Jurist
 • Labo­rant
 • Pro­gram­meur
 • Onder­zoe­ker
 • Kwa­li­teits­ma­na­ger
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.