Cijfermatige functies

Terug
numerical_Scan
58 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
5 core competenties

Scan

De Nume­ri­cal Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor cij­fer­ma­ti­ge func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van cij­fer­ma­ti­ge func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • Het nume­riek redeneervermogen
 • Het ver­mo­gen om con­tro­les op cij­fers snel en gecon­cen­treerd uit te voeren
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: toe­wij­ding en nauwgezetheid

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor cij­fer­ma­ti­ge func­ties wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

numerical_Competentieprofiel
120-140 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van pay­roll­be­heer­der. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Samen­wer­ken
 • Infor­ma­tie verwerken
 • Nauw­keu­rig­heid
 • Klant­ge­richt­heid
 • Zelf­or­ga­ni­sa­tie
 • Inte­gri­teit
 • Stress­be­sten­dig­heid

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te cij­fer­ma­ti­ge pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • Boek­hou­der
 • Audi­tor
 • Finan­ci­eel analist
 • Pay­roll­be­hee­der
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.