Innovatieve functies

Terug
innovation_Scan
75 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
7 core competenties

Scan

De Inno­va­ti­ve Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor inno­va­tie­ve func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van inno­va­tie­ve func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • Het alge­meen redeneervermogen
 • Hoe iemand zich­zelf beoor­deelt op enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties: ana­ly­se, inno­va­tie en leerbereidheid
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: open­heid van geest, visie en inventiviteit

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor inno­va­tie­ve func­ties wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

innovation_Competentieprofiel
160-200 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van mar­ke­ting & com­mu­ni­ca­tie mede­wer­ker. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Ana­ly­se­ren
 • Pro­bleem­op­los­sing
 • Klant­ge­richt­heid
 • Zelf­or­ga­ni­sa­tie
 • Samen­wer­ken
 • Resul­taat­ge­richt­heid
 • Stress­be­sten­dig­heid

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

innovation_Themaprofiel
146 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
9 core competenties
3 innovatie competenties
interview suggesties en indicators

Themaprofiel

Het voort­du­rend inno­ve­ren van de bestaan­de bedrijfs­wer­king vormt één van de groot­ste uit­da­gin­gen bin­nen orga­ni­sa­ties. Dit is belang­rijk om de eigen werk­wij­ze en pro­duc­ten af te toet­sen aan de tech­no­lo­gi­sche en/​of com­mer­ci­ë­le evo­lu­ties in de markt. Om de inter­ne ver­nieu­wing bin­nen een bedrijf te waar­bor­gen, is er nood aan inno­va­tie­ve werk­ne­mers en lei­ding­ge­ven­den. Daar­om geven we in dit rap­port weer:

 • Wel­ke van de negen inno­va­tie­ve rol­len de kan­di­daat typeert en dus dicht aan­leunt bij zijn of haar talenten.
 • Sug­ges­ties rond de sterk­tes, ont­wik­ke­lings­pun­ten en beroeps­mo­ge­lijk­he­den van de kandidaat.
 • De fit’ van de kan­di­daat met de negen inno­va­tie­ve rollen.
 • De sco­re van de kan­di­daat op enke­le com­pe­ten­ties die belang­rijk zijn bij inno­va­tie­ve functies.
 • Sug­ges­ties voor interviewvragen
leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te inno­va­tie­ve pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • Inge­ni­eur
 • Archi­tect
 • Mar­ke­ting
 • Com­mu­ni­ca­tie
 • Staf­me­de­wer­ker
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.