Leidinggevende functies

Terug
profile_leadership_scan
81 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Scan

Met onze Lea­der­ship Scan kun je snel en krach­tig scree­nen op lei­der­schaps­pro­fie­len. De Lea­der­ship Scan richt zich op een aan­tal kern­com­pe­ten­ties zodat je snel een beter inzicht krijgt in iemands poten­ti­eel als lei­der. De kern­com­pe­ten­ties zijn afkom­stig van zowel zelf­e­va­lu­a­tie­vra­gen­lijs­ten als vaar­dig­heids­tests, aan­ge­zien com­pe­ten­ties altijd draai­en om een com­bi­na­tie van wil­len en kun­nen. Naast de kern­com­pe­ten­ties biedt het scan­rap­port een per­soon­lijk­heids­pro­fiel met een com­pleet Big Five over­zicht en een syn­the­se van de opval­len­de per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken waar­op je ver­der kunt inzoo­men tij­dens een interview.


Doelgroep

De Lea­der­ship Scan kan gebruikt wor­den voor lei­ding­ge­ven­de func­ties zoals team­ma­na­ger, seni­or mana­ger, c‑level mana­ge­ment­func­ties en zelfs voor pro­ject­ma­na­gers.
 

Kerncompetenties

 • Soci­aal inzicht als lei­der: lei­ders moe­ten ade­quaat kun­nen rea­ge­ren op pro­bleem­si­tu­a­ties op de werk­vloer en kun­nen zowel een taak­ge­rich­te als een meer soci­aal gerich­te bena­de­ring hebben.
 • Een team kun­nen mana­gen en moti­ve­ren is cru­ci­aal voor een leider.
 • De per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken visie, domi­nan­tie en ini­ti­a­tief zijn belang­rijk voor het ont­wik­ke­len van een beleid en het nemen van ini­ti­a­tie­ven met autoriteit.
profile_leadership_competenceprofile
100-220 minuten
NL/FR
HS, BA, MA

Competentieprofielen

Voor een gron­di­ge scree­ning van je mana­ge­ment­pro­fie­len gebruik je onze com­pe­ten­tie­pro­fie­len. Dit zijn diep­gaan­de tests geba­seerd op de belang­rijk­ste com­pe­ten­ties voor lei­ding­ge­ven­de func­ties. Metin­gen uit rele­van­te tests wor­den gecom­bi­neerd om een sco­re per com­pe­ten­tie te beko­men. Voor de func­tie van pro­ject­ma­na­ger bestaat de com­pe­ten­tie plan­ning” bij­voor­beeld uit metin­gen van drie tests: een per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijst, een plan­nings­test en een lei­der­schaps­test. Voor elke com­pe­ten­tie krijg je een samen­ge­stel­de sco­re die betrouw­baar­der en gemak­ke­lij­ker te inter­pre­te­ren is dan de metin­gen van de afzon­der­lij­ke tests.

Naast de stan­daard­com­pe­ten­ties kan je gemak­ke­lijk spe­ci­fie­ke pro­fes­si­o­ne­le vaar­dig­he­den toe­voe­gen voor elke func­tie, zoals taal­vaar­dig­heid, ken­nis van de Offi­ce-sui­te of tech­nisch inzicht. De resul­ta­ten van deze extra com­pe­ten­ties ver­schij­nen ook in het com­pe­ten­tie­rap­port in een apart overzicht.


Competentieprofielen zijn beschikbaar voor de volgende leidinggevende functies:

 • C‑level mana­ge­ment
 • Seni­or management
 • Team­ma­na­ge­ment
 • Pro­ject­ma­na­ge­ment
 • Coör­di­na­tor
leadership_Themaprofiel
119 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties
5 leiderschap competenties
Interview suggesties en indicators

Themaprofiel

Wel­ke stijl van kan­di­daat past bin­nen een spe­ci­fie­ke func­tie­ca­te­go­rie? Dit is de cen­tra­le vraag in Themaprofielen.

Het the­ma­pro­fiel voor lei­ding­ge­ven­de func­ties wordt gebruikt om te bepa­len of een bepaald type lei­ding­ge­ven­de func­tie geschikt is voor kan­di­da­ten. Wat voor soort lei­der past het bes­te in jouw orga­ni­sa­tie? Zoek je iemand met een gro­te inno­va­tie­drang die gemak­ke­lijk zelf­stan­dig beslis­sin­gen neemt? Of iemand die beslis­sin­gen neemt in over­leg met een team, wei­nig risi­co’s neemt en zich houdt aan een bestaand raam­werk van procedures?

Kerncompetenties

Het the­ma­pro­fiel voor lei­ding­ge­ven­de rol­len is geba­seerd op het waar­den­mo­del van Quinn* en col­le­ga’s, dat uit­gaat van de assen Samen­wer­ken ver­sus Con­cur­re­ren en Cre­ë­ren ver­sus Con­tro­le­ren. We geven aan wel­ke van de acht mana­ge­men­t­rol­len ken­mer­kend is voor de kan­di­da­ten en hoe de match” is met de ande­re rollen.

Het rap­port richt zich ook op cru­ci­a­le com­pe­ten­ties voor lei­ding­ge­ven­de func­ties en geeft sug­ges­ties met betrek­king tot ster­ke pun­ten, ont­wik­kel­pun­ten en car­ri­è­re­mo­ge­lijk­he­den. Je krijgt ook tips voor interviewvragen.

leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te lei­der­schaps­pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • C‑level mana­ge­ment
 • Seni­or management
 • Team mana­ge­ment
 • Pro­ject management
 • Coo­r­di­na­tor
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.