Loopbaanoriëntatie / Het carrièreplan

Terug
career_planning_Scan
109 minuten
NL/FR
> 1000 afnames

Het Car­ri­è­re­plan heeft als doel om na te gaan over wel­ke per­soon­lijk­heid, talen­ten en drijf­ve­ren jouw mede­wer­ker beschikt. Het uit­ge­brei­de rap­port geeft je de infor­ma­tie die je nodig heeft om de kan­di­daat te bege­lei­den naar een nieu­we uit­da­ging. Het Car­ri­è­re­plan gaat in op de vol­gen­de drie vragen:

 • Hoe zit de mede­wer­ker op werk­ge­bied in elkaar?
  • Per­soon­lijk­heid
  • Com­pe­ten­ties: sterk­tes en uitdagingen
 • In welk type func­tie func­ti­o­neer de mede­wer­ker het best?
  • Pro­fes­si­o­ne­le interessegebieden
  • Team­rol­len
 • In wel­ke werk­om­stan­dig­he­den kan de mede­wer­ker best presteren?
  • Drijf­ve­ren
  • Arbeids­mo­ti­va­tie

Elk deel omvat een gede­tail­leer­de ana­ly­se van het pro­fiel van de werk­ne­mer. Daar­naast vind je een beknopt, samen­vat­tend over­zicht aan het begin van het rap­port en wor­den er sug­ges­ties voor ver­die­pen­de vra­gen gegeven.

Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.