Uitvoerende functies

Terug
operational_Scan
70 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
6 core competenties

Scan

De Labour Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor uit­voe­ren­de func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van uit­voe­ren­de func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • Het alge­meen redeneervermogen
 • Het obser­va­tie­ver­mo­gen om opdrach­ten op een cor­rec­te, nauw­keu­ri­ge manier uit te voeren
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: zorg­vul­dig­heid, emo­ti­o­ne­le sta­bi­li­teit, samen­wer­ken en prestatiegerichtheid

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor uit­voe­ren­de pro­fie­len wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

operational_Competentieprofiel
70-130 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van tech­ni­cus. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Samen­wer­ken
 • Pro­bleem­op­los­sing
 • Nauw­keu­rig­heid
 • Vei­lig­heids­ge­richt­heid
 • Auto­no­mie

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te uit­voe­ren­de pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • Arbei­der
 • Bewa­ker
 • Vracht­wa­gen­chauf­feur
 • Haven­ar­bei­der
 • Maga­zij­nier
 • Pro­duc­tie­me­de­wer­ker
 • Plan­ner / Dispatcher
 • Tech­ni­cus
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.