Overzicht tests

Een goede ruimtelijke intelligentie: onmisbaar in veel technische jobs

Het ruim­te­lijk inzicht is een onder­deel van het alge­meen rede­neer­ver­mo­gen en stelt je in staat om ver­hou­din­gen tus­sen ele­men­ten zoals afstan­den en volu­mes cor­rect in te schat­ten. Ruim­te­lijk inzicht is dan ook cru­ci­aal voor een vei­li­ge rij­stijl bij chauf­feurs, of voor het effi­ci­ënt uit­voe­ren van opdrach­ten door vork­hef­truck­chauf­feurs. Een tech­nisch teke­naar of archi­tect zon­der goed ruim­te­lijk inzicht kan geen goe­de ont­wer­pen maken. En een arbei­der die onder­de­len moet inpak­ken heeft een goed ruim­te­lijk inzicht nodig om snel de juis­te ver­pak­king te kie­zen voor een reeks objec­ten. 
Via de tests kan je zowel het 2D als 3D-ver­mo­gen in kaart brengen.

Ruimtelijke intelligentie

(4) tests beschikbaar
25 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting : 0,75
3100
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De Spa­ti­al Apti­tu­de Test meet het ruim­te­lijk inzicht via het voor­stel­lings­ver­mo­gen van twee­di­men­si­o­na­le figu­ren.

Kan­di­da­ten moe­ten een figuur vor­men door de twee stuk­ken te vin­den waar­uit die figuur bestaat.

SAT is voor­al nut­tig voor tech­ni­sche func­ties zoals elek­tri­ciens, machi­ne-ope­ra­to­ren, meca­ni­ciens, inge­ni­eurs of tech­nisch tekenaars.
35 minuten
NL / FR
hoofdmeting : ≥0,85
300
3 hoofdmetingen, 5 submetingen
COVAT SPA­CE OL meet het ruim­te­lijk inzicht en brengt zowel het 2D- als 3D-voor­stel­lings­ver­mo­gen in kaart. De test kwam tot stand in samen­wer­king met de Tho­mas More-hoge­school.

In COVAT SPA­CE OL moe­ten kan­di­da­ten twee soor­ten taken uit­voe­ren. In de eer­ste oefe­ning moe­ten figu­ren men­taal wor­den gedraaid (2D-ver­mo­gen); in de twee­de oefe­ning moe­ten geo­me­tri­sche figu­ren, zoals kubus­sen, wor­den gevou­wen (3D-ver­mo­gen).

De COVAT SPA­CE OL wordt inge­zet in func­ties die een goe­de visu­e­le intel­li­gen­tie of een cor­rec­te inter­pre­ta­tie van plan­nen ver­ei­sen, zoals archi­tec­ten, mede­wer­kers ruim­te­lij­ke orde­ning, tech­nisch teke­naars, machi­ne­bestuur­ders, inge­ni­eurs en technici.
14 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting : >0,9
44800
1 hoofdmeting, 5 submetingen
De ORIENT-test meet het ruim­te­lijk ori­ën­ta­tie­ver­mo­gen van kan­di­da­ten. Bij het navi­ge­ren door een ruim­te is het belang­rijk om zich mak­ke­lijk te kun­nen ori­ën­te­ren. .

Kan­di­da­ten moe­ten een rou­te op het scherm vol­gen en ver­vol­gens aan­ge­ven hoe vaak zij rechts en links moesten afslaan om de rou­te te vol­tooi­en.

ORIENT is belang­rijk voor func­ties waar­in je je goed moet kun­nen ori­ën­te­ren, zoals bij vracht­wa­gen­chauf­feurs, vork­hef­truck­chauf­feurs, pak­jes­be­zor­gers en magazijniers.
20 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting : >0,85
>52100
1 hoofdmeting
Hoe goed kan iemand met zijn men­ta­le voor­stel­lings­ver­mo­gen een 2D-voor­stell­ling omzet­ten naar een 3D-pro­jec­tie? De test SPA­CE meet de ruim­te­lij­ke intel­li­gen­tie.

In de test wor­den vra­gen gesteld over open­ge­vou­wen geo­me­tri­sche figu­ren. De kan­di­daat moet tel­kens in gedach­ten de figuur samen­vou­wen tot een 3D-beeld om de vraag op te los­sen.

Ruim­te­lijk inzicht is belang­rijk voor func­ties waar­in men zich een ruim­te, appa­raat of plaats zo nauw­keu­rig moge­lijk moet pro­be­ren voor te stel­len, zoals bij archi­tec­ten, mede­wer­kers ruim­te­lij­ke orde­ning, tech­nisch teke­naars, machi­ne­bestuur­ders, inge­ni­eurs en technici.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.