Personality test
Terug

Psychometrische Test

Nico­las Lenaers
-
13/10/2023

Een psychometrische test is een wetenschappelijk, uitgebreid en zeer gedetailleerd wervingsinstrument.

Wat is een psy­cho­me­tri­sche test?

Een psy­cho­me­tri­sche test:

  • Is een gestan­daar­di­seer­de test met vast­ge­stel­de nor­men en heeft weten­schap­pe­lij­ke vali­da­tie­stu­dies ondergaan.
  • Is een gestan­daar­di­seerd meet­in­stru­ment voor een psy­cho­lo­gisch feno­meen
    of eigen­schap (intel­li­gen­tie, per­soon­lijk­heid, bekwaam­heid, enz.) van een per­soon te beoordelen.
  • Helpt bij het begrij­pen van de fun­da­men­te­le vaar­dig­he­den (per­soon­lijk­heid, moti­va­tie, rede­ne­ring, etc.) van een persoon.

Met ande­re woor­den, een psy­cho­me­tri­sche test is een ver­za­me­ling meet­in­stru­men­ten die op weten­schap­pe­lij­ke wij­ze een per­soon eva­lu­e­ren tij­dens een wervingsproces.

Psy­cho­me­tri­sche tests zijn dus een effec­tie­ve weten­schap­pe­lij­ke oplos­sing voor human resour­ces, en het zou dus spij­tig zijn om ze te missen.

Cebir biedt meer dan 60 psychometrische tools en meer dan 100 psychometrische tests en vragenlijsten aan.

Onze weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de en betrouw­ba­re psy­cho­me­tri­sche tools zijn samen­ge­steld op een objec­tie­ve en gestan­daar­di­seer­de manier, in over­een­stem­ming met de alge­me­ne richt­lij­nen voor test­ge­bruik. Van het fil­te­ren en selec­te­ren van top­ta­lent tot het coa­chen en plan­nen van car­ri­è­re­groei, onze krach­ti­ge oplos­sin­gen stel­len je in staat om het poten­ti­eel van jouw team te optimaliseren.

Onze metho­de onder­scheidt zich door mid­del van zorg­vul­dig ont­wor­pen psy­cho­me­tri­sche model­len en unie­ke adap­tie­ve tests. Samen kun­nen we de ware capa­ci­tei­ten, com­pe­ten­ties en per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken van een kan­di­daat objec­tief in kaart brengen.

Loopbaanontwikkelingsplan:

Stel je werk­ne­mers in staat om hun objec­tie­ven te berei­ken en je bedrijf naar nieu­we hoog­ten te stu­wen met onze krach­ti­ge oplos­sin­gen voor loop­baan­ont­wik­ke­lings­plan. Help je werk­ne­mers hun ster­ke pun­ten te iden­ti­fi­ce­ren, hun car­ri­è­re­doe­len te bepa­len en een per­soon­lijk ont­wik­ke­lings­plan op te stellen.

Contacteer ons

Cebir biedt een effi­ci­ën­te en weten­schap­pe­lij­ke oplos­sing voor auto­ma­ti­se­ring van wer­ving en loop­baan­ont­wik­ke­lings­plan­ning. Neem con­tact met ons op (info@​cebir.​be) voor meer infor­ma­tie. We staan klaar om je te helpen!