Commerciële functies

Terug
commercial_and_sales_Scan
65 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
6 core competenties

Scan

De Com­mer­ci­al Scan heeft als doel om je zicht te geven op het poten­ti­eel van je kan­di­da­ten voor com­mer­ci­ë­le func­ties. In een oog­op­slag krijg je een beknopt over­zicht van het niveau van de kan­di­da­ten voor enke­le belang­rij­ke com­pe­ten­ties van com­mer­ci­ë­le func­ties. De opge­stel­de test­bat­te­rij gaat de vol­gen­de zaken na:

 • Het logisch denkvermogen
 • De com­mer­ci­ë­le vaardigheid
 • Enke­le onmis­ba­re per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen: behulp­zaam­heid, soe­pel­heid, extra­ver­sie en zelfvertrouwen

Het over­zicht van deze kernei­gen­schap­pen en ‑vaar­dig­he­den voor com­mer­ci­ë­le pro­fie­len wordt in het Scan­rap­port aan­ge­vuld met een alge­me­ne omschrij­ving van de per­soon­lijk­heid van de kandidaten.

commercial_and_sales_Competentieprofiel
80-200 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
8 core competenties

Competentieprofiel

Dit com­pe­ten­tie­pro­fiel heeft als doel om na te gaan in hoe­ver­re de voor­keu­ren en capa­ci­tei­ten van je kan­di­daat over­een­ko­men met de belang­rijk­ste ver­eis­ten voor de func­tie of rol van win­kel­ver­ko­per. De opge­stel­de test­bat­te­rij meet daar­om de vol­gen­de competenties:

 • Klant­ge­richt­heid
 • Mon­de­ling communiceren
 • Flexi­bi­li­teit
 • Resul­taat­ge­richt­heid
 • Nauw­keu­rig­heid
 • Soci­a­bi­li­teit

Per com­pe­ten­tie wordt in de detail­sco­res die­per inge­gaan op poten­ti­ë­le sterk­tes en nog ver­der te ont­wik­ke­len ele­men­ten in het pro­fiel van je kandidaat.

commercial_and_sales_Themaprofiel
147 minuten
NL/FR
HS, BA, MA
9 core competenties
7 commerciële competenties
interview suggesties en indicators

Themaprofiel

Com­mer­ci­ë­le func­ties zijn heel divers: het kan gaan van het pro­ac­tief nieu­we klan­ten wer­ven tot het onder­hou­den van rela­ties op de lan­ge ter­mijn. De ene com­mer­ci­ë­le func­tie is dus de ande­re niet. Voor bedrij­ven komt het er daar­om op aan de diver­si­teit aan com­mer­ci­ë­le func­ties met de juis­te talen­ten in te vul­len. Daar­om geven we in dit rap­port weer:

 • Wel­ke van de negen com­mer­ci­ë­le rol­len de kan­di­daat typeert en dus dicht aan­leunt bij zijn of haar talenten.
 • Sug­ges­ties rond de sterk­tes, ont­wik­ke­lings­pun­ten en beroeps­mo­ge­lijk­he­den van de kandidaat. 
 • De fit’ van de kan­di­daat met de negen com­mer­ci­ë­le rollen.
 • De sco­re van de kan­di­daat op enke­le com­pe­ten­ties die belang­rijk zijn bij com­mer­ci­ë­le functies.
 • Sug­ges­ties voor interviewvragen
leadership_Tailor Made Solutions

Oplossingen op maat

Als je nog niet gevon­den hebt wat je zoekt, neem dan con­tact met ons op. We hel­pen je graag om onze oplos­sin­gen pre­cies op jouw behoef­ten af te stem­men, zodat je over alle tools beschikt om het per­fec­te com­mer­ci­ë­le pro­fiel voor je vaca­tu­re te vinden.

 • Account­ma­na­ger
 • Offi­ce manager
 • Call­cen­ter operator
 • Win­kel­ver­ko­per
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.