Overzicht tests

Hoe snel leert en onthoudt iemand informatie? 

Levens­lang leren wordt steeds belang­rij­ker in een loop­baan. Om te weten of iemand snel nieu­we infor­ma­tie kan oppik­ken en nieu­we vaar­dig­he­den kan aan­le­ren, heb je een geheu­gen­test of test voor leer­ver­mo­gen nodig. Beschik­ken over een goed geheu­gen is, naast intel­li­gen­tie, onont­beer­lijk om te kun­nen leren. Een goed leer­ver­mo­gen kan onder ande­re nood­za­ke­lijk zijn bij het vlot leren gebrui­ken van nieu­we tools of het aan­le­ren van nieu­we pro­ce­du­res op de werk­vloer. Naar­ge­lang de func­tie kunt u dan kie­zen voor het tes­ten van het geheu­gen of leer­ver­mo­gen van de kandidaten. 

Geheugen & leren

(4) tests beschikbaar
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
46000
1 hoofdmeting
Een nieu­we job bete­kent vaak veel nieu­we taken en dus veel bij­le­ren. Wilt u graag weten hoe goed en snel iemand iets nieuws kan aan­le­ren en met­een toe­pas­sen? Dan is de test SYM­BOL een uit­ste­ken­de keu­ze.

In de test wor­den leer­mo­men­ten afge­wis­seld met toe­pas­sin­gen van de aan­ge­leer­de code­taal. Elke vraag bevat een code en ver­schil­len­de moge­lij­ke bete­ke­nis­sen van de code in de vorm van afbeel­din­gen. De kan­di­da­ten krij­gen tel­kens feed­back op het gege­ven ant­woord, om zich zo de code­taal eigen te maken.

Een goed leer­ver­mo­gen is cru­ci­aal voor ver­schil­len­de ana­ly­ti­sche func­ties, zoals die van ana­lis­ten, pro­ject­ma­na­gers, inge­ni­eurs, mar­ke­teers, onder­zoe­kers, IT’ers, account­ma­na­gers en dos­sier­be­heer­ders. SYM­BOL A is voor­al geschikt voor inge­ni­eurs, infor­ma­ti­ci en kan­di­da­ten met een uni­ver­si­tai­re oplei­ding. SYM­BOL B is geschikt voor kan­di­da­ten met een mid­del­ba­re tot uni­ver­si­tai­re opleiding.
49 minuten
NL / FR / EN / DE
28000
7 hoofdmetingen
De test FACI­BO meet een aan­tal per­soon­lij­ke vaar­dig­he­den van de kan­di­da­ten: de durf om te pres­te­ren, het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen, de bedacht­zaam­heid en de vol­har­ding. Boven­dien meet de FACI­BO de admi­ni­stra­tie­ve vaar­dig­he­den, de intel­li­gen­tie en de oog-hand­co­ör­di­na­tie.

De opdracht bestaat uit het her­lei­den van een groep van tekens tot één teken. De kan­di­da­ten moe­ten hier­bij een aan­tal regels in acht nemen.

FACI­BO wordt aan­ge­ra­den voor func­ties waar­in kan­di­da­ten rede­lijk zelf­stan­dig te werk moe­ten gaan om hun taken aan te vat­ten. Dit geldt voor vrij­wel alle func­ties in een kan­toor- of onder­zoeks­om­ge­ving, zoals bij onder­zoe­kers, staf­me­de­wer­kers, dossierbeheerders.
NL / FR / EN
hoofdmeting ≥ 0,7
29000
1 hoofdmeting, 2 submetingen
De test CPAL STM (‘short-term memo­ry’) en LTM (‘long-term memo­ry’) meten res­pec­tie­ve­lijk het kor­te- en lan­ge­ter­mijn­ge­heu­gen. CPAL STM moet wor­den afge­legd vóór CPAL LTM.

CPAL STM moet bevat een leer­fa­se en een repro­duc­tie­fa­se. Tij­dens de leer­fa­se krij­gen de kan­di­da­ten foto’s te zien van twee alle­daag­se objec­ten. Tij­dens de repro­duc­tie­fa­se wor­den kan­di­da­ten gevraagd welk object tij­dens de leer­fa­se werd getoond. Onge­veer een uur na de afna­me van CPAL STM wordt dan CPAL LTM aan­ge­bo­den. Deze bestaat enkel uit een repro­duc­tie­fa­se en gaat na hoe­veel de kan­di­da­ten heb­ben ont­hou­den uit CPAL STM.

De CPAL-tests zijn voor­al geschikt voor func­ties waar­bij per­so­nen een sterk visu­eel geheu­gen nodig heb­ben. Beper­kin­gen van het visu­e­le geheu­gen kun­nen ern­sti­ge con­se­quen­ties heb­ben voor bij­voor­beeld bestuur­ders van voer­tui­gen of ope­ra­tors. Daar­naast kan deze test ook gebruikt wor­den als een indi­ca­tie voor het leervermogen.
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,7
59000
MEMO 1 +3: 1 hoofdmeting, 2 submetingen - MEMO 2 + OL: 1 hoofdmeting
De MEMO-tests meten het kor­te­ter­mijn­ge­heu­gen: hoe goed kan iemand snel infor­ma­tie opslaan?

In de tests MEMO 1 en MEMO OL moe­ten kan­di­da­ten toe­val­li­ge com­bi­na­ties van ele­men­ten ont­hou­den. De test MEMO 2 doet een beroep op het visu­e­le geheu­gen: kan­di­da­ten moe­ten zin­vol­le sym­bo­len kop­pe­len aan con­cre­te voor­wer­pen. Zo meet de test de capa­ci­teit van het onmid­del­lijk asso­ci­a­tief geheu­gen en het effi­ci­ën­te gebruik ervan. In MEMO 3 moe­ten kan­di­da­ten de loca­ties ont­hou­den van objec­ten in een doos. De test meet het ver­mo­gen van de kan­di­da­ten om ruim­te­lij­ke posi­ties te ont­hou­den en voor­wer­pen te ver­bin­den aan een bepaal­de loca­tie.

De MEMO-tests wor­den gebruikt voor func­ties waar­bij een goed pas­sief geheu­gen belang­rijk is, zoals bij kas­sier­sters, pay­rollme­de­wer­kers, ver­pleeg­kun­di­gen, tech­ni­ci en magazijnmedewerkers.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.