Overzicht tests

De juiste persoon op de juiste plaats: het belang van persoonlijkheid voor een goede jobmatch

Een per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijst is onmis­baar om een beter inzicht te krij­gen in iemands karak­ter. Boven­dien heb­ben per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijs­ten weten­schap­pe­lijk gezien een belang­rij­ke voor­spel­len­de waar­de voor iemands func­ti­o­ne­ren op de werk­vloer. 
 
Zo kunt u immers nagaan of spe­ci­fie­ke ver­eis­ten voor de job goed mat­chen met iemands per­soon­lijk­heid. Boven­dien is het belang­rijk om te zien of iemands per­soon­lijk­heid goed past bij die van de ande­re team­le­den. Som­mi­ge van onze per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijs­ten zijn meer bedoeld om in te zet­ten in een selec­tie­con­text, ande­re komen eer­der van pas in een coa­ching-tra­ject. Alle Cebir-per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijs­ten zijn geba­seerd op de weten­schap­pe­lijk geva­li­deer­de Big Five-persoonlijkheidstheorie. 

Persoonlijkheid

(4) tests beschikbaar
13 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8, submetingen ≥ 0,7
20500
Big Five-hoofddimensies, > 10 submetingen
De Easy Per­so­na­li­ty Test meet de vijf hoofd­di­men­sies van de per­soon­lijk­heid: Vrien­de­lijk, Open, Zorg­vul­dig, Extra­vert, Emo­ti­o­neel sta­biel. De meting van elke hoofd­di­men­sie wordt ver­der uit­ge­diept aan de hand van meer­de­re sub­me­tin­gen.

De gebruik­te ant­woord­me­tho­de is nor­ma­tief (met een schaal van ant­woord­keu­zes). Hier­door kun­nen kan­di­da­ten een genu­an­ceerd stand­punt inne­men over de ver­schil­len­de karak­ter­trek­ken, en aan­ge­ven of iets in min­de­re of meer­de­re mate op hen van toe­pas­sing is.

Het taal­ge­bruik in de vra­gen­lijst is een­vou­dig, waar­door deze bij uit­stek geschikt is voor min­der taal­vaar­di­ge kan­di­da­ten of kan­di­da­ten voor uit­voe­ren­de functies.
33 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8, submetingen ≥ 0,7
121100
Big Five-hoofddimensies, > 30 submetingen, 8 waarden
De Cebir Per­so­na­li­ty Test meet de vijf hoofd­di­men­sies van de per­soon­lijk­heid: Vrien­de­lijk, Open, Zorg­vul­dig, Extra­vert, Emo­ti­o­neel sta­biel. De meting van elke hoofd­di­men­sie wordt ver­der uit­ge­diept aan de hand van meer­de­re sub­me­tin­gen. Ook wordt het waar­den­pa­troon in beeld gebracht.

De gebruik­te ant­woord­me­tho­de is nor­ma­tief (met een schaal van ant­woord­keu­zes). Hier­door kun­nen kan­di­da­ten een genu­an­ceerd stand­punt inne­men over de ver­schil­len­de karak­ter­trek­ken, en aan­ge­ven of iets in min­de­re of meer­de­re mate op hen van toe­pas­sing is.

De moge­lijk­heid tot nuan­ce in de ant­woor­den maakt de CPT ide­aal voor een coaching-traject.
26 minuten
NL / FR / EN / DE / IT
hoofdmeting ≥ 0,8, submetingen ≥ 0,7
1516200
Big Five-hoofddimensies, > 15 submetingen
Deze per­soon­lijk­heids­vra­gen­lijst over de Big Five Fac­to­ren’ meet de vijf hoofd­di­men­sies van de per­soon­lijk­heid: Vrien­de­lijk, Open, Zorg­vul­dig, Extra­vert, Emo­ti­o­neel sta­biel. De meting van elke hoofd­di­men­sie wordt ver­der uit­ge­diept aan de hand van meer­de­re sub­me­tin­gen.

Dank­zij de gebruik­te ant­woord­me­tho­de (ipsa­tief, gedwon­gen ant­woord­keu­ze), krijg je via BFAC PLUS dui­de­lij­ke ten­den­sen te zien in iemands per­soon­lijk­heids­pro­fiel.

BFAC PLUS is ide­aal voor een eer­ste selec­tie: je krijgt snel een inzicht in de karak­ter­trek­ken die iemand als sterk of min­der sterk bij zich­zelf inschat.
35 minuten
NL / FR / EN / DE / IT
hoofdmeting ≥ 0,9, submetingen ≥ 0,7
206700
Big Five-hoofddimensies, > 30 submetingen, 8 waarden
De Cebir Big Five Test meet de vijf hoofd­di­men­sies van de per­soon­lijk­heid: Vrien­de­lijk, Open, Zorg­vul­dig, Extra­vert, Emo­ti­o­neel sta­biel. De meting van elke hoofd­di­men­sie wordt ver­der uit­ge­diept aan de hand van meer­de­re sub­me­tin­gen. Ook wordt het waar­den­pa­troon in beeld gebracht. Hier­door krijgt u een dui­de­lijk en genu­an­ceerd beeld van iemands per­soon­lijk­heid.

De test com­bi­neert de ipsa­tie­ve en nor­ma­tie­ve ant­woord­me­tho­den. De voor­de­len van bei­de ant­woord­tech­nie­ken maken van de CBFT een robuus­te en mak­ke­lijk te inter­pre­te­ren per­soon­lijk­heids­test.

De CBFT is zowel inzet­baar voor selec­tie als coa­ching, en geeft het meest vol­le­di­ge beeld van de per­soon­lijk­heid van uw kandidaten.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.