Overzicht tests

Timemanagement: een onmisbare vaardigheid in elke job

Door een slim­me en effi­ci­ën­te plan­ning kun­nen mede­wer­kers hun pres­ta­ties op het werk ver­be­te­ren. Wor­den de taken goed op mekaar afge­stemd en legt iemand de juis­te pri­o­ri­tei­ten? Houdt de plan­ner reke­ning met men­se­lij­ke aspec­ten zoals soci­aal ver­lof en de gezond­heid van de mede­wer­ker, en legt hij/​zij com­mer­ci­ë­le accen­ten? 
 
Voor elk soort func­tie is er een gepas­te plan­nings­test, of het nu gaat om het orga­ni­se­ren van de eigen taken of het plan­nen van taken van een vol­le­dig team.

Plannen & organiseren

(3) tests beschikbaar
30 minuten
NL / FR / EN / DE
116000
1 hoofdmeting, 3 submetingen
De RAPID-test meet of iemand sterk is in het plan­nen en orga­ni­se­ren van de taken van een team. Daar­bij moet de plan­ner reke­ning hou­den met de tijd­stip­pen gevraagd door klan­ten, met effi­ci­ën­tie en men­se­lij­ke aspec­ten (bv. pau­zes).

RAPID is een plan­nings­test waar­bij de kan­di­da­ten in de rol wor­den geplaatst van afde­lings­chef. Ze moe­ten de plan­ning opma­ken voor zich­zelf én voor een team chauf­feurs.

Deze test is geschikt voor lei­ding­ge­ven­de of coör­di­ne­ren­de func­ties, waar­in regel­ma­tig plan­nin­gen voor een team moe­ten wor­den opge­maakt. Denk hier­bij aan func­ties zoals die van ploeg­baas, afde­lings­ma­na­ger, plan­ner, pro­ject­lei­der of mana­ge­ment assistant.
30 minuten
NL / FR / EN / DE
220000
1 hoofdmeting
Deze test meet of kan­di­da­ten hun eigen acti­vi­tei­ten kun­nen plan­nen en orga­ni­se­ren.

In de PLAN moe­ten kan­di­da­ten een reeks bood­schap­pen doen in de meest logi­sche volg­or­de. De test simu­leert een levens­ech­te situ­a­tie. Kan­di­da­ten krij­gen een een­vou­dig plan waar­op de plaat­sen aan­ge­ge­ven zijn die ze moe­ten bezoe­ken. Ze moe­ten reke­ning hou­den met tijd, afstand en effi­ci­ën­tie.

De test is bestemd voor mede­wer­kers die hun werk zelf­stan­dig moe­ten plan­nen, wat in veel beroe­pen belang­rijk is, in het bij­zon­der bij bij­voor­beeld ver­te­gen­woor­di­gers, secre­ta­ri­aats­we­de­wer­kers, mana­ge­ment assis­tants en in logis­tie­ke functies.
30 minuten
NL / FR / EN / DE / ES
13000
1 hoofdmeting
Deze test meet of kan­di­da­ten hun eigen taken kun­nen plan­nen en orga­ni­se­ren.

In de test AGEN­DA krij­gen kan­di­da­ten de rol van een admi­ni­stra­tief mede­wer­ker die na een week voor een bedrijfs­feest een reeks acti­vi­tei­ten moet inplan­nen in zijn/​haar week­agen­da. Deze acti­vi­tei­ten staan ver­meld in e‑mails. Om een goe­de plan­ning te maken, moe­ten kan­di­da­ten reke­ning hou­den met dead­lines, de beschik­baar­heid van ande­ren en pri­o­ri­tei­ten.

De test is bestemd voor mede­wer­kers die hun werk zelf­stan­dig moe­ten plan­nen, wat bij veel beroe­pen belang­rijk is, en in het bij­zon­der bij bij­voor­beeld ver­te­gen­woor­di­gers, mana­ge­ment assis­tants, logis­tie­ke functies …
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.