Overzicht tests

Eén van de beste voorspellers van jobperformantie

De weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur is het er over eens: rede­neer­tests zijn een heel goe­de voor­spel­ler van hoe iemand pres­teert op de werk­vloer. De tests belich­ten één of meer­de­re aspec­ten van het rede­neer­ver­mo­gen, zoals abstract rede­ne­ren, logisch rede­ne­ren, inter­pre­te­ren van tabellen/​gra­fie­ken en ver­baal rede­ne­ren. Voor al deze types van rede­ne­ren gebrui­ken we niet zozeer aan­ge­leer­de ken­nis maar doen we voor­al een beroep op ons pro­bleem­op­los­send denk­ver­mo­gen. 
 
De ver­schil­len­de rede­neer­tests belich­ten iemands pres­ta­tie tel­kens op een ande­re manier. Naar­ge­lang de func­tie kunt u dan kie­zen voor een alge­me­ne of meer spe­ci­fie­ke redeneertest. 

Redenering

(13) tests beschikbaar
17 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,71
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De test ALGO eva­lu­eert het deduc­tief rede­neer­ver­mo­gen en gaat na of iemand de juis­te reken­wij­ze vindt om een vraag­stuk op te los­sen. Dit is nodig bij het ana­ly­se­ren van nume­rie­ke vra­gen waar­in het belang­rijk is om het juis­te algo­rit­me te vin­den. De focus ligt in de test dan ook niet zozeer op het con­creet uit­voe­ren van bepaal­de wis­kun­di­ge bewer­kin­gen.

De vra­gen bevat­ten talig gefor­mu­leer­de wis­kun­di­ge vraag­stuk­ken en gaan na of iemand de juis­te reken­wij­ze vindt voor het oplos­sen van een vraag­stuk.

ALGO is bedoeld voor kan­di­da­ten met een bache­lor- of mas­ter­di­plo­ma die veel nume­rie­ke infor­ma­tie moe­ten kun­nen inter­pre­te­ren, zoals mar­ke­ting mana­gers, boek­hou­ders en finan­ci­eel analisten.
16 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,71 (MAS)
82400
1 hoofdmeting, 5 submetingen
De test CON­CLUS meet het deduc­tief rede­neer­ver­mo­gen en eva­lu­eert of iemand snel de juis­te con­clu­sies kan trek­ken uit de beschik­ba­re gege­vens.

Elke vraag bevat een reeks stel­lin­gen waar­bij kan­di­da­ten de juis­te ver­ban­den moe­ten leg­gen en een con­clu­sie trek­ken.

De test is bedoeld voor kan­di­da­ten die een func­tie ambi­ë­ren in bij­voor­beeld de verzekerings‑, IT‑, bank- en accountancysector.
De CTT eva­lu­eert hoe goed iemand tek­sten kan inter­pre­te­ren en er kri­tisch over kan naden­ken.

De vra­gen bestaan uit kor­te tekst­jes waar­bij vra­gen wor­den gesteld zoals deze: zijn er vol­doen­de argu­men­ten om een bepaal­de con­clu­sie te trek­ken? Wel­ke con­clu­sie volgt logisch uit een bepaal­de argu­men­ta­tie? Wel­ke vra­gen moet je stel­len om de juis­te con­clu­sie te kun­nen trek­ken?

Deze test is nut­tig voor func­ties waar­in men in staat moet zijn om kri­tisch na te den­ken over infor­ma­tie en data, bij­voor­beeld voor onder­zoe­kers, inge­ni­eurs, mar­ke­ting- of com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­lis­ten, beleids­me­de­wer­kers en onder­wij­zend personeel.
12 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,75
447200
1 hoofdmeting, 3 submetingen
Om te weten of iemand een goe­de com­mu­ni­ca­tor is, kan je het ver­baal rede­neer­ver­mo­gen meten.

ANA­BO eva­lu­eert het ver­baal rede­ne­ren via com­bi­na­ties van woor­den waar­bij je het ver­band moet zoe­ken en dit toe­pas­sen op een nieu­we woord­com­bi­na­tie. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

Func­ties waar­bij goe­de com­mu­ni­ca­tie cru­ci­aal is zijn bij­voor­beeld die van ont­haal­me­de­wer­kers, juris­ten, HR-func­ties, maat­schap­pe­lijk wer­ker, onder­wij­zen­de en coör­di­ne­ren­de functies.
18 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,71
3 hoofdmetingen
ALGO L1A meet de reken­vaar­dig­heid van kan­di­da­ten, als onder­deel van het nume­rie­ke rede­neer­ver­mo­gen.

De test bestaat uit ver­baal gefor­mu­leer­de wis­kun­di­ge vraag­stuk­ken. Een breed gam­ma van wis­kun­dig bewer­kin­gen komt aan bod, zoals gemid­del­den bere­ke­nen, per­cen­ta­ges omzet­ten en opper­vlak­tes op kaart omre­ke­nen naar opper­vlak­tes op ter­rein.

ALGO L1A kan wor­den gebruikt voor kan­di­da­ten met een diplo­ma (lager of hoger) mid­del­baar onder­wijs, voor func­ties zoals tech­nisch mede­wer­kers, bouw­vak­kers, dos­sier­be­heer­ders, pay­roll-mede­wer­kers of com­mer­ci­eel medewerker.
9 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8
79200
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De test CAL­CUL meet de reken­vaar­dig­heid van kan­di­da­ten, als onder­deel van het nume­rie­ke rede­neer­ver­mo­gen.

De vra­gen bestaan uit reken­op­ga­ven met cij­fer­ma­ti­ge gege­vens (niet ver­baal gefor­mu­leerd). Er bestaan ver­schil­len­de test­ver­sies die zich onder­schei­den wat betreft de moei­lijk­heid van de wis­kun­di­ge ope­ra­ties die moe­ten wor­den uit­ge­voerd.

CAL­CUL kan wor­den gebruikt voor func­ties waar­in hoofd­re­ken­vaar­dig­heid belang­rijk is, zoals boek­hou­ders, finan­ci­eel ana­lis­ten en een waai­er van ver­koops­func­ties (kas­sier­sters, win­kelme­de­wer­kers, kelners).
38 minuten
NL / FR
hoofdmeting ≥ 0,70
400
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De test TABLE eva­lu­eert het ana­ly­tisch rede­neer­ver­mo­gen als onder­deel van het nume­rie­ke rede­neer­ver­mo­gen, met een focus op de inter­pre­ta­tie van tabel­len.

Elke vraag bevat een tabel met aan­tal­len, hoe­veel­he­den en/​of per­cen­ta­ges waar­bij een vraag moet wor­den beant­woord via meer­keu­ze-opties. De kan­di­da­ten moe­ten de tabel­len kun­nen ont­le­den en de juis­te ver­hou­ding tus­sen de gege­vens vin­den. Een reken­ma­chi­ne is geïn­te­greerd in de test. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

Deze test wordt gebruikt voor func­ties waar­bij men vaak moet wer­ken met data in de vorm van tabel­len, zoals admi­ni­stra­tie­ve func­ties in de boek­hou­ding en weten­schap­pe­lij­ke functies.
26 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,75-0,86 (BAC/MAS)
22900
1 hoofdmeting, 5 submetingen
De test ITG eva­lu­eert het ana­ly­tisch rede­neer­ver­mo­gen als onder­deel van het nume­rie­ke rede­neer­ver­mo­gen, met een focus op de inter­pre­ta­tie van gra­fie­ken.

Elke vraag bevat een gra­fiek waar­bij een vraag moet wor­den beant­woord via meer­keu­ze-opties. Een reken­ma­chi­ne is geïn­te­greerd in de test.

Deze test is bij uit­stek geschikt voor func­ties waar­bij men vaak moet wer­ken met data in de vorm van gra­fie­ken, zoals mar­ke­ting-func­ties, finan­ci­eel ana­lis­ten, jour­na­lis­ten. De test kan wor­den gebruikt bij kan­di­da­ten met mini­maal een diplo­ma hoger mid­del­baar onderwijs.
30 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
233200
1 hoofdmeting, 4 submetingen
NUM meet het nume­riek rede­neer­ver­mo­gen, dat belang­rijk is als je snel ver­ban­den moet zien tus­sen cij­fer­ma­ti­ge gege­vens en op regel­ma­ti­ge basis cij­fer­ge­ge­vens moet inter­pre­te­ren.

NUM eva­lu­eert het nume­rie­ke rede­ne­ren via cij­fer­reek­sen die moe­ten wor­den aan­ge­vuld op basis van logi­sche patro­nen. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

Deze test is bij uit­stek geschikt voor cij­fer­ma­ti­ge func­ties zoals die van boek­hou­ders, inge­ni­eurs, pay­roll-mede­wer­kers en func­ties in de finan­ci­ë­le sector.
30 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
505400
1 hoofdmeting, 4 submetingen
INTEL meet het abstrac­te rede­neer­ver­mo­gen. Wie een sterk abstract rede­neer­ver­mo­gen heeft, kan vaak goed pro­bleem­op­los­send den­ken en ver­ban­den leg­gen bij de ana­ly­se van situ­a­ties of pro­ces­sen.

INTEL eva­lu­eert het abstrac­te denk­ver­mo­gen via figuur­reek­sen die moe­ten wor­den aan­ge­vuld op basis van logi­sche patro­nen. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

De INTEL is geschikt voor func­ties waar­in een goed ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen belang­rijk is en wordt gebruikt voor een bre­de waai­er van func­ties, van ploeg­baas tot bedien­den of lei­ding­ge­ven­de func­ties. Enkel de instruc­ties zijn talig gefor­mu­leerd; de vra­gen zelf pei­len niet naar taalkennis.
27 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
318200
1 hoofdmeting, 4 submetingen
ABALET meet het abstrac­te rede­neer­ver­mo­gen. Wie een sterk abstract rede­neer­ver­mo­gen heeft, kan vaak goed pro­bleem­op­los­send den­ken en ver­ban­den leg­gen bij de ana­ly­se van situ­a­ties of pro­ces­sen.

ABALET eva­lu­eert het abstrac­te denk­ver­mo­gen via let­ter­reek­sen die moe­ten wor­den aan­ge­vuld op basis van logi­sche patro­nen. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

De test is geschikt voor func­ties waar­in een goed ana­ly­tisch denk­ver­mo­gen belang­rijk is, in het bij­zon­der in een con­text waar­in geschre­ven tekst meer aan bod komt dan bij­voor­beeld cij­fer­ma­ti­ge gege­vens, zoals bij juris­ten, HR-mede­wer­kers, R&D func­ties en IT-functies.
ARBED NL / FR / EN / DE
hoofdmeting Arbed ≥ 0,7 – Lint ≥ 0,9 – KIT ≥ 0,9
Arbed >272300 – Lint >88200 – KIT >17100
Arbed 1 hoofdmeting, 6 submetingen – Lint 4 hoofdmetingen – KIT 1 hoofdmeting, 4 submetingen
ARBED, LINT en KIT zijn alge­me­ne rede­neer­tests voor uit­voe­ren­de func­ties. Deze tests meten het alge­meen rede­neer­ver­mo­gen via deel­as­pec­ten zoals reken­vaar­dig­heid, taal­vaar­dig­heid, ruim­te­lijk inzicht en opmerk­zaam­heid en abstract rede­ne­ren.

ARBED en LINT bevat­ten taal­vra­gen, wis­kun­di­ge vraag­stuk­ken, vra­gen waar­in figu­ren men­taal moe­ten wor­den gero­teerd (ruim­te­lijk inzicht), vra­gen waar­in de figuur moet wor­den aan­ge­duid die niet in de reeks past (opmerk­zaam­heid) of waar­in een figuur­reeks moet wor­den aan­ge­vuld (abstract rede­ne­ren).

In KIT ligt de focus niet op het ach­ter­ha­len van de bete­ke­nis van woor­den of het uit­voe­ren van reken­kun­di­ge bewer­kin­gen (zoals optel­len, ver­me­nig­vul­di­gen). De vra­gen in KIT bevat­ten figu­ren, cij­fers en woor­den, en de kan­di­da­ten moe­ten een iden­tie­ke figuur zoe­ken in een reeks, aan­ge­ven tot wel­ke groep de figuur behoort (klas­se­ren), figuur­reek­sen aan­vul­len of rede­ne­ren op basis van ana­lo­gie­ën.

KIT kan wor­den gebruikt voor uit­voe­ren­de func­ties van­af basis­on­der­wijs tot en met hoger mid­del­baar onder­wijs, LINT en ARBED kun­nen wor­den gebruikt van­af niveau lager mid­del­baar onder­wijs tot en met bachelor-niveau.
60 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
83.400
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De Gene­ral Intel­li­gen­ce Fac­tor Test eva­lu­eert vier aspec­ten van het rede­neer­ver­mo­gen: figu­raal-abstract rede­ne­ren, sym­bo­lisch-abstract rede­ne­ren, ver­baal rede­ne­ren en nume­riek rede­ne­ren. In de test­ver­sie GIFT NV OL wordt het ver­baal rede­ne­ren weg­ge­la­ten.

In de test komen vier types vra­gen aan bod: aan­vul­len van let­ter­reek­sen, cij­fer­reek­sen en figuur­reek­sen, en het oplos­sen van ver­ba­le ana­lo­gie­ën. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le niveau van de kan­di­da­ten.

De GIFT is de meest com­ple­te rede­neer­test uit ons aan­bod. In het rap­port wordt op basis van de pres­ta­tie op de vier test­de­len een uit­spraak gedaan over het alge­meen rede­neer­ver­mo­gen van de kan­di­da­ten. U krijgt ook een betrouw­ba­re sco­re voor elk van de vier aspec­ten van het redeneervermogen.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.