Overzicht tests

Welke vreemde talen beheersen je kandidaten en op welk niveau?

In een geglo­ba­li­seer­de wereld is meer­ta­lig­heid een abso­lu­te troef. De taal­tests ver­schil­len wat betreft het taal­as­pect dat wordt getest en het gewens­te taal­ni­veau. 
 
Voor func­ties zoals die van ont­haal­me­de­wer­ker vol­staat wel­licht een alge­me­ne basis­ken­nis van de vreem­de taal. 
 
Bij kan­di­da­ten die voor­al veel geschre­ven tekst moe­ten afle­ve­ren, kan het wen­se­lijk zijn om enkel spel­ling of woor­den­schat­ken­nis te eva­lu­e­ren. 
 
Voor een Sales-mede­wer­ker die veel con­tac­ten in het bui­ten­land moet onder­hou­den, is een test nodig die ver­schil­len­de aspec­ten van de taal­be­heer­sing eva­lu­eert: lees- en luis­ter­vaar­dig­heid, ken­nis van woor­den­schat en grammatica. 

Taalvaardigheden

(8) tests beschikbaar
22 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8
3900
1 hoofdmeting, 4 submetingen
DIC­TEE biedt een klas­sie­ke dic­tee-oefe­ning om iemands spel­ling­ken­nis te eva­lu­e­ren in het Neder­lands of Frans. De test is voor­eerst bedoeld voor moe­der­taalspre­kers maar bevat nor­men om de spel­ling­ken­nis te ver­ge­lij­ken met die van moe­der­taalspre­kers.

Een tekst wordt eerst in zijn geheel voor­ge­le­zen en dan zin per zin wordt her­haald. Elke zin wordt twee­maal her­haald. In elke zin ont­bre­ken enke­le woor­den. Als de kan­di­da­ten alle woor­den heb­ben inge­vuld, krij­gen ze de vol­le­di­ge tekst te zien en kun­nen ze, indien gewenst, ver­be­te­rin­gen aan­bren­gen.

De test wordt aan­be­vo­len voor func­ties waar­in een cor­rec­te spel­ling cru­ci­aal is, zoals bij juris­ten, dos­sier­be­heer­ders, HR-con­su­len­ten, staf­me­de­wer­kers en mede­wer­kers op een secretariaat.
7 minuten
FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,7
5700
1 hoofdmeting, 5-6 submetingen
Ortho­grap­he meet de ken­nis van de spel­ling in het Frans, Engels en Duits. De test is voor­eerst bedoeld voor moe­der­taalspre­kers maar bevat nor­men om de spel­ling­ken­nis te ver­ge­lij­ken met die van moe­der­taalspre­kers.

De test bevraagt spel­ling op ver­schil­len­de manie­ren. Kan­di­da­ten moe­ten in een reeks zin­nen de zin zon­der spel­fou­ten aan­dui­den; in ande­re vra­gen moe­ten ze het fout gespel­de woord aan­vin­ken of de juis­te spel­ling van een woord aan­dui­den. Alle vra­gen bevat­ten meer­keu­ze­ant­woor­den.

ORTHO wordt aan­be­vo­len voor func­ties waar­in een cor­rec­te spel­ling cru­ci­aal is, zoals bij juris­ten, dos­sier­be­heer­ders, HR-con­su­len­ten, staf­me­de­wer­kers en mede­wer­kers op een secretariaat.
18 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,7
13900
1 hoofdmeting, 8 submetingen
Moe­ten uw kan­di­da­ten uit com­plexe tek­sten de juis­te bood­schap kun­nen aflei­den en de juis­te ver­ban­den leg­gen? De Cebir Rea­ding Test meet het tekst­be­grip in een admi­ni­stra­tie­ve, tech­ni­sche of popu­lair­we­ten­schap­pe­lij­ke con­text.

De vra­gen gaan over een tekst als geheel, over pas­sa­ges van een tekst of over gebruik­te woor­den. De kan­di­da­ten moe­ten het juis­te ant­woord selec­te­ren uit een reeks voor­ge­stel­de ant­woor­den.

Een goe­de lees­vaar­dig­heid is belang­rijk voor bij­voor­beeld juris­ten, weten­schap­pe­lijk onder­zoe­kers, tech­nie­kers, ope­ra­to­ren, account­ma­na­gers, staf­me­de­wer­kers, inge­ni­eurs, psy­cho­lo­gen en installateurs.
21 minuten
NL / FR / EN
hoofdmeting ≥ 0,9
11000
1 hoofdmeting, 3 submetingen
De Mother Lan­gu­a­ge Test eva­lu­eert een gron­di­ge ken­nis van de geschre­ven moe­der­taal in het Engels, Neder­lands of Frans.

De vra­gen betref­fen woor­den­schat, gram­ma­ti­ca en spel­ling van de moe­der­taal en bie­den een mix van meer­keu­ze­vra­gen van het type welk woord past niet in het rij­tje?’, zin­nen waar een woord moet wor­den inge­vuld dat past in de con­text en vra­gen naar de cor­rec­te spel­ling van woor­den. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le taal­ni­veau van de kan­di­da­ten.

MLT is voor­al geschikt voor func­ties waar­in veel schrif­te­lij­ke com­mu­ni­ca­tie moet wor­den ver­werkt en gepro­du­ceerd, zoals bij juris­ten, dos­sier­be­heer­ders, HR-con­su­len­ten, staf­me­de­wer­kers en mede­wer­kers op een directiesecretariaat.
10 minuten
NL / FR
hoofdmeting ≥ 0,7
93700
1 hoofdmeting, 3 submetingen
De Basic Lan­gu­a­ge Test eva­lu­eert de basis­ken­nis van gespro­ken en geschre­ven taal in het Engels, Neder­lands of Frans.

De BLT bevat drie soor­ten vra­gen. In deel één krij­gen kan­di­da­ten geluids­frag­men­ten met een vraag over de bete­ke­nis van wat ze horen; in deel twee moe­ten kan­di­da­ten uit kor­te tekst­frag­men­ten de juis­te ver­ta­ling of bete­ke­nis van woor­den of zin­nen aflei­den; in deel drie moe­ten kan­di­da­ten de for­mu­le­ring aan­dui­den die het best past bij de gege­ven situ­a­tie.

BLT kan wor­den gebruikt voor func­ties waar­in kan­di­da­ten een­vou­di­ge zin­nen in een ande­re taal moe­ten gebrui­ken of begrij­pen, zoals de func­ties van bewa­ker, ont­haal­me­de­wer­ker, onderhoudspersoneel.
NL / FR / EN / DE
BST hoofdmeting ≥ 0,9
900
BET 2 hoofdmetingen - BST 1 hoofdmeting, 5 submetingen
De Busi­ness English/​Spanish Test eva­lu­eert iemands pas­sie­ve ken­nis van zake­lijk taal­ge­bruik. De woor­den­schat die aan bod komt in de vra­gen, komt uit de com­mer­ci­ë­le en finan­ci­ë­le sec­tor.

Via meer­keu­ze­vra­gen wordt nage­gaan of iemand ver­trouwd is met woor­den­schat in een busi­ness-con­text.

Gezien de spe­ci­fie­ke aard van de con­text waar­in de vra­gen zich situ­e­ren, wor­den BET/BST best gebruikt voor func­ties bin­nen de com­mer­ci­ë­le of finan­ci­ë­le sec­tor, zoals mar­ke­ting­ver­ant­woor­de­lij­ken, sales­me­de­wer­kers of finan­ci­eel analisten.
12 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8
385900
1 hoofdmeting, 3 submetingen
De Adap­ti­ve Lan­gu­a­ge Test focust op ver­schil­len­de taal­as­pec­ten naar­ge­lang de geko­zen test­ver­sie: spel­ling, zin­struc­tuur, woor­den­schat, ken­nis van uit­druk­kin­gen en syno­nie­men.

Deze taal­as­pec­ten wor­den bevraagd via meer­keu­ze­vra­gen en zin­nen met invul­vak­ken om het ont­bre­ken­de of ver­keerd gespel­de woord in te vul­len. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le taal­ni­veau van de kan­di­da­ten.

Om de meest geschik­te test­ver­sie van ADLT te kie­zen, is het zin­vol om na te gaan wat het meest aan­sluit bij de func­tie en/​of over welk taal­as­pect je twij­felt bij kan­di­da­ten: een bre­de woord­ken­nis, met of zon­der ken­nis van uit­druk­kin­gen en syno­nie­men, of eer­der een cor­rec­te spel­ling en zinsbouw?
38 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
116200
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De Foreign Lan­gue Test eva­lu­eert begrij­pend lezen, begrij­pend luis­te­ren, gram­ma­ti­ca en woor­den­schat in het Engels, Spaans, Duits, Neder­lands of Frans.

De vra­gen gaan afwis­se­lend over de vier ver­mel­de taal­as­pec­ten. De moei­lijk­heid van de vra­gen past zich tij­dens de tes­taf­na­me aan aan het indi­vi­du­e­le taal­ni­veau van de kan­di­da­ten. De sco­re geeft het behaal­de taal­ni­veau weer in het Euro­pe­se Refe­ren­tie­ka­der (ERK) voor talen.

De FLT is de meest uit­ge­brei­de taal­test uit ons gam­ma. Door de rap­por­te­ring in ERK-niveaus weet u direct of iemand inzet­baar is in een meer­ta­li­ge context.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.