Overzicht tests

Een efficiënte administratie: de droom van elke organisatie

Een vol­doen­de hoog werk­tem­po in com­bi­na­tie met pre­ci­sie: twee cru­ci­a­le vaar­dig­he­den van een admi­ni­stra­tie­ve werk­kracht. Het gam­ma admi­ni­stra­tie­ve vaar­dig­heids­tests omvat een breed taken­pak­ket zodat u de test kunt kie­zen die in de prak­tijk het best aan­sluit bij de job. In som­mi­ge func­ties ligt de nadruk op het effi­ci­ënt opzoe­ken van infor­ma­tie. Hier­bij kan ook in kaart wor­den gebracht hoe flexi­bel iemand is om zich aan te pas­sen aan een nieu­we taak. 
 
Er zijn ook tests die focus­sen op het her­ken­nen en/​of kopi­ë­ren van cij­fers die aan bepaal­de ken­mer­ken vol­doen. Ook het klas­se­ren van objec­ten vol­gens bepaal­de cri­te­ria komt aan bod. Dit type tests is niet enkel onmis­baar in de admi­ni­stra­tie­ve sec­tor: je kunt de tests inzet­ten voor elke bedien­den­func­tie waar­in werk­tem­po en pre­ci­sie belang­rijk zijn.

Administratieve vaardigheden

(9) tests beschikbaar
29 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,77-0,81
>34500
1 hoofdmeting, 5 submetingen
De test Sort meet de vaar­dig­heid om items vol­gens bepaal­de ken­mer­ken te klas­se­ren.

In elke vraag wor­den enke­le objec­ten of per­so­nen voor­ge­steld. Kan­di­da­ten moe­ten de clas­si­fi­ca­tie­ken­mer­ken van de ver­schil­len­de groe­pen ont­dek­ken en toe­pas­sen om een bepaal­de per­soon of object in de juis­te groep onder te bren­gen.

De Sort is belang­rijk voor func­ties waar­in men een beslis­sing moet nemen op basis van de cate­go­rie waar­toe een item behoort. Dit is het geval in func­ties zoals com­mer­ci­eel mede­wer­kers, beleids­me­de­wer­kers en admi­ni­stra­tief medewerkers.
23 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,89
47300
3 hoofdmetingen, 8 submetingen
De Enco­de­ren-test meet of iemand vol­doen­de snel en met een goe­de pre­ci­sie getal­len kan inge­ven.

Kan­di­da­ten krij­gen lijs­ten van cij­fers die bestaan uit 3 of 10 getal­len, zoals in meter­stan­den of fac­tuur­num­mers. Ze moe­ten deze cij­fers fout­loos en zo snel moge­lijk over­ty­pen.

Encod is bedoeld voor func­ties waar­in codes juist moe­ten wor­den inge­ge­ven, zoals bij pay­roll­be­heer­ders, kas­sier­sters, boekhouders.
60 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
>17100
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De Facts-test eva­lu­eert of kan­di­da­ten de juis­te infor­ma­tie kun­nen vin­den in een info­dos­sier over een bouw­werf en of ze de gege­vens cor­rect over­ne­men. Zo meet de test zowel iemands werk­tem­po (lees­snel­heid en zoek­snel­heid) als de juist­heid van het opzoek­werk.

De test bevat zowel meer­keu­ze­vra­gen als open vra­gen over de vei­lig­heid van de werf, orga­ni­sa­ti­o­ne­le en admi­ni­stra­tie­ve aspec­ten, de ken­nis van mate­ri­a­len en tech­ni­sche details. Alle infor­ma­tie is beschik­baar in het info­dos­sier.

De test wordt gebruikt in func­ties waar­in werk­ne­mers het over­zicht moe­ten kun­nen hou­den over een data­ba­se met gege­vens, zoals bij logis­tiek en admi­ni­stra­tief mede­wer­kers, en bij coördinatoren.
22 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8
125700
1 hoofdmeting, 3 submetingen
De Call Cen­ter-test eva­lu­eert of kan­di­da­ten de juis­te infor­ma­tie kun­nen vin­den in een ver­ze­ke­rings­dos­sier en of ze de gege­vens cor­rect over­ne­men. Zo meet de test zowel iemands werk­tem­po (lees­snel­heid en zoek­snel­heid) als de juist­heid van het opzoek­werk.

In CALL moe­ten kan­di­da­ten op basis van een klan­ten­dos­sier van een auto­ver­ze­ke­ring de juis­te codes opzoe­ken om het gewens­te pro­duct te vin­den. Ze moe­ten deze infor­ma­tie dan cor­rect inge­ven.

Er geen ver­ze­ke­rings­ken­nis nodig om de test af te leg­gen. De Call-test wordt gebruikt voor tele­ver­ko­pers of admi­ni­stra­tief mede­wer­kers in dfe com­mer­ci­ë­le sector.
31 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,7
>174000
1 hoofdmeting, 5 submetingen
De Admi­ni­stra­tie­ve­Taak-test eva­lu­eert of kan­di­da­ten de juis­te infor­ma­tie kun­nen vin­den in een bedrijfs­dos­sier en of ze de gege­vens cor­rect over­ne­men. Zo meet de test zowel iemands werk­tem­po (lees­snel­heid en zoek­snel­heid) en het ver­mo­gen om rele­van­te stuk­ken infor­ma­tie met elkaar te ver­ge­lij­ken.

In ADMI­TA moe­ten kan­di­da­ten een infor­ma­tie­dos­sier gebrui­ken om een geschik­te leve­ran­cier, naam of pro­duct te vin­den. Ze moe­ten deze infor­ma­tie dan cor­rect inge­ven.

De ADMI­TA-test is van belang voor banen waar­in keu­zes moe­ten wor­den gemaakt aan de hand van een infor­ma­tie­be­stand. Dit is vaak het geval voor admi­ni­stra­tie­ve func­ties zoals secre­ta­ri­aats­per­so­neel, dos­sier­be­heer­ders of werk­ne­mers op de inkoopafdeling.
18 minuten
NL / FR
hoofdmeting ≥ 0,9
44600
1 hoofdmeting, 6 submetingen
In de wereld van de logis­tiek moe­ten order­pic­kers de juis­te pro­duc­ten selec­te­ren of con­tro­le­ren. Hier­bij zijn zowel werk­tem­po als nauw­keu­rig­heid van groot belang.

De Order bestaat uit 4 delen die de vaar­dig­he­den beoor­de­len die nut­tig zijn voor een order­pic­ker:
  • Con­tro­le­ren of een pro­duct­re­fe­ren­tie cor­rect is 
  • Snel het gewens­te pro­duct uit een lijst kiezen
  • Snel de ver­val­da­ta controleren 
  • Een­vou­di­ge bere­ke­nin­gen uitvoeren


De test wordt gebruikt voor alle func­ties waar­bij het belang­rijk is snel codes op te zoe­ken of lijs­ten met gege­vens te con­tro­le­ren, zoals bij order­pic­kers, super­markt­me­de­wer­kers en productie-arbeiders.
11 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
288500
1 hoofdmeting, 7 submetingen
Voor men­sen die vaak met getal­len wer­ken, is het belang­rijk om snel getal­len te kun­nen her­ken­nen die vol­doen aan bepaal­de cri­te­ria.

In de NUM­CO-test moe­ten kan­di­da­ten snel getal­len kun­nen her­ken­nen met een spe­ci­fie­ke eigen­schap (bijv. een getal dat gro­ter is dan een ander getal of dat bepaal­de cij­fers bevat).

Kan­di­da­ten die goed sco­ren zijn in staat om snel een­vou­di­ge bewer­kin­gen met getal­len te con­tro­le­ren en/​of uit te voe­ren. Deze kwa­li­teit is nut­tig is in admi­ni­stra­tie­ve func­ties zoals die van pay­rollme­de­wer­ker, logis­tie­ke fun­cies, en ook voor bewa­kers, boek­hou­ders, ver­ze­ke­rings­ma­ke­laars en programmeurs.
17 minuten
NL / FR / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
6500
1 hoofdmeting, 5 submetingen
Zijn kan­di­da­ten in staat om de gevraag­de infor­ma­tie in een lijst te vin­den? Pas­sen ze hun zoeks­tra­te­gie aan de vraag aan? Maken ze vlot gebruik van hulp­mid­de­len zoals fil­ters en sor­te­ring? Wer­ken ze nauw­keu­rig? FLEX stelt u in staat deze vaar­dig­he­den, die in de arbeids­we­reld steeds belang­rij­ker wor­den, te tes­ten.

De test bestaat uit een con­tro­le- en clas­si­fi­ca­tie­taak waar­bij de kan­di­da­ten zo snel en cor­rect moge­lijk infor­ma­tie over gemeen­tes moe­ten opzoe­ken en klas­se­ren. De codes om de infor­ma­tie te klas­se­ren ver­an­dert tij­dens de test.

Flex wordt voor­al inge­zet in func­ties waar­in je lijs­ten of data­ban­ken van pro­duc­ten en klan­ten moet kun­nen door­zoe­ken om de nodi­ge info te vin­den. Deze vaar­dig­he­den zijn voor­al belang­rijk in admi­ni­stra­tie­ve con­tex­ten, zoals bij offi­ce-mede­wer­kers, staf­me­de­wer­kers, call­cen­ter mede­wer­kers en direc­ties-assis­ten­ten. De test kan even­eens wor­den gebruikt voor bedien­den­func­ties waar­voor u het werk­tem­po en de pre­ci­sie van kan­di­da­ten wenst te evalueren.
15 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,9
440500
1 hoofdmeting, 4 submetingen
Hoe vlot zoekt, con­tro­leert en klas­seert uw kan­di­daat namen en getal­len? De ADMi­ni­stra­tie­ve test meet hoe snel en nauw­keu­rig iemand werkt tij­dens een een­vou­di­ge con­tro­lee en clas­si­fi­ca­tie­taak.

De kan­di­daat krijgt een lijst met namen en een bij­pas­send getal. Bij elke vraag moet er een naam-getal­com­bi­na­tie gecon­tro­leerd en geklas­seerd wor­den vol­gens een legen­de.

De ADM wordt gebruikt voor alle bedien­de­func­ties in een admi­ni­stra­tie­ve omge­ving zoals direc­tie­as­sis­tent, ver­ko­per, dos­sier­be­heer­der, pro­ject­ma­na­ger, ver­ta­ler, admi­ni­stra­tief mede­wer­ker of onthaalmedewerker.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.