Overzicht tests

Opmerkzaamheid en werktempo: twee sleutelbegrippen voor productieve werknemers 

Cog­ni­tie­ve vaar­dig­heids­tests zijn onmis­baar in jobs die een goed waar­ne­mings­ver­mo­gen ver­ei­sen. De tests geven een indi­ca­tie van hoe juist en hoe snel de kan­di­da­ten visu­e­le prik­kels waar­ne­men, her­ken­nen en/​of toe­pas­sen. Het kan hier­bij gaan om mono­to­ne taken, waar­voor een goe­de con­cen­tra­tie nodig is. In ande­re con­tex­ten is het belang­rijk om afwij­kin­gen te kun­nen opmer­ken tus­sen objec­ten of om de juis­te reac­ties te geven op een controlepaneel.

Aandacht & waarneming

(7) tests beschikbaar
27 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,77
14600
1 hoofdmeting, 2 submetingen
Kun­nen kan­di­da­ten alert blij­ven tij­dens mono­to­ne taken? De ALERT B‑test meet of iemand gedu­ren­de lan­ge tijd het­zelf­de aan­dachts­ni­veau kan vast­hou­den en dus in staat is om een plot­se­lin­ge ver­an­de­ring op te mer­ken in een mono­to­ne infor­ma­tie­stroom.

In ALERT B ver­schij­nen licht­grij­ze getal­len van 0 tot 9 ach­ter­een­vol­gens in het mid­den van een zwar­te scherm in een onon­der­bro­ken lus. Kan­di­da­ten moe­ten zo snel moge­lijk op de spa­tie­balk druk­ken wan­neer een cij­fer in de reeks ont­breekt (bij­voor­beeld 4568: het cij­fer 7 ont­breekt).

ALERT B is nut­tig voor beroe­pen waar­in waak­zaam­heid een belang­rij­ke rol speelt in een mono­to­ne con­text, zoals bij bevei­li­gings- en bewa­kings­agen­ten, dou­a­niers en bestuurders.
30 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,76
179100
1 hoofdmeting, 5 submetingen
Zoekt u iemand die snel en ade­quaat tech­ni­sche pro­ces­sen kan con­tro­le­ren? De Ope­ra­tor Con­trol Task meet de vaar­dig­heid om instruc­ties met betrek­king tot een con­tro­le­pa­neel snel en cor­rect toe te pas­sen.

De test simu­leert een con­tro­le­ka­mer waar­in bin­nen de tijds­li­miet zoveel moge­lijk con­tro­le­op­drach­ten cor­rect moe­ten wor­den uit­ge­voerd op het bedie­nings­pa­neel.

De OCT wordt inge­zet bij ope­ra­to­ren, per­so­nen die machi­nes moe­ten aan­stu­ren, ver­keers­lei­ders en bevei­li­gings- en bewakingsagenten.
5 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,78
57400
2 hoofdmetingen, 4 submetingen
Kun­nen kan­di­da­ten zich selec­tief sti­mu­li her­in­ne­ren? De POLI­CE-test meet de selec­tie­ve aan­dacht en het geheu­gen van de kan­di­da­ten voor snel getoon­de beel­den.

Kan­di­da­ten krij­gen ver­keers­bor­den te zien: enke­le bor­den ver­schij­nen, soms gevolgd door een poli­tie­agent. Zij moe­ten zich het ver­keers­bord her­in­ne­ren dat ver­scheen vóór de laatst getoon­de poli­tie­agent. Deze test meet ook of de kan­di­da­ten in staat zijn een bepaal­de sti­mu­lus bewust te ver­ge­ten: het is moge­lijk dat een of meer poli­tie­agen­ten in een reeks voor­ko­men. De kan­di­da­ten moe­ten zich dan het ver­keers­bord her­in­ne­ren dat net voor de laat­ste offi­cier ver­scheen, en het ver­keers­bord dat zij zich het eerst her­in­ner­den uit hun geheu­gen wis­sen. De POLI­CE-test ver­eist dus een goe­de con­cen­tra­tie en een sterk kor­te­ter­mijn­ge­heu­gen.

De POLI­CE-test is nut­tig voor beroe­pen waar­bij men moet let­ten op spe­ci­fie­ke sig­na­len in een dyna­mi­sche omge­ving, zoals bij bewa­kers, machi­ne-ope­ra­to­ren en chauffeurs.
NL / FR / EN / DE
Observ : hoofdmeting ≥ 0,70 - Observ A : hoofdmeting ≥ 0,71
117400
Observ : 1 hoofdmeting, 4 submetingen - Observ A : 1 hoofdmeting, 2 submetingen
Kun­nen kan­di­da­ten snel visu­eel com­plexe infor­ma­tie obser­ve­ren ? De tests OBSERV (lan­ge ver­sie) en OBSERV A (kor­te ver­sie) meten of de kan­di­da­ten snel afwij­kin­gen kun­nen vin­den in de samen­stel­ling van een figuur en in de logi­ca van een reeks figu­ren. Deze tests beoor­de­len of kan­di­da­ten in staat zijn snel een logi­sche een­heid in een groep figu­ren te con­stru­e­ren en afwij­kin­gen of fou­ten te vin­den.

In de OBSERV-tests krij­gen de kan­di­da­ten een reeks figu­ren en moe­ten ze bepa­len wel­ke figuur van de ande­re afwijkt. In de lan­ge­re test­ver­sie krij­gen de kan­di­da­ten ook kor­te ver­ha­len in de vorm van strip­ver­ha­len. Het eer­ste scherm toont een strip­ver­haal waar­in twee plaat­jes niet cor­rect gerang­schikt zijn. De kan­di­da­ten moe­ten aan­ge­ven wel­ke van de twee afbeel­din­gen fou­tief is gerang­schikt.

De OBSERV-tests wor­den inge­zet voor func­ties waar­in het belang­rijk is afwij­kin­gen snel op te mer­ken, zoals bij bewa­kers, tech­ni­sche ope­ra­to­ren, ver­pleeg­kun­di­gen en zorgkundigen.
7 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,89
84200
2 hoofdmetingen, 1 submetingen
Kun­nen kan­di­da­ten snel en cor­rect rea­ge­ren op com­plexe sti­mu­li? De REAC-test doet een beroep op ver­schil­len­de aan­dachts­ver­mo­gens: ver­deel­de aan­dacht, werk­ge­heu­gen, con­cen­tra­tie en ver­wer­kings­snel­heid.

De kan­di­da­ten moe­ten zo snel moge­lijk rea­ge­ren op scher­men waar­op ver­schil­len­de ver­keers­te­kens staan. Op elk scherm moe­ten zij de ver­schij­ning van drie iden­tiek gevorm­de bor­den of een STOP-bord mel­den. Deze test ver­eist het ver­mo­gen om instruc­ties te ver­wer­ken en ver­vol­gens sti­mu­li snel te her­ken­nen en te cate­go­ri­se­ren.

Reac wordt gebruikt voor func­ties zoals die van kraan­ma­chi­nist, chauf­feur, trein­be­stuur­der of bewaker.
8 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,72
56400
1 hoofdmeting, 2 submetingen
Kun­nen kan­di­da­ten infor­ma­tie her­ken­nen die gedeel­te­lijk ver­bor­gen of slecht zicht­baar is ? De DEGRA­Ded sti­mu­li-test beoor­deelt de obser­va­tie­vaar­dig­he­den van de kan­di­da­ten door te meten hoe snel en accu­raat zij geca­mou­fleer­de sti­mu­li kun­nen iden­ti­fi­ce­ren. De test meet zowel de snel­heid waar­mee ver­trouw­de patro­nen kun­nen wor­den gere­con­stru­eerd als de flexi­bi­li­teit waar­mee infor­ma­tie wordt terug­ge­haald.

Kan­di­da­ten moe­ten een cij­fer vin­den op een scherm vol onge­struc­tu­reer­de infor­ma­tie. Ze moe­ten dus focus­sen op het doel (het juis­te cij­fer) en zich niet laten aflei­den door ande­re vor­men.

Degrad wordt gebruikt voor func­ties zoals die van bewa­ker, chauf­feur of veiligheidsagent.
8 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,90
363800
4 hoofdmetingen, 1 submeting
Zijn kan­di­da­ten in staat om infor­ma­tie snel en effi­ci­ënt te her­ken­nen en ver­schil­len­de ele­men­ten tege­lij­ker­tijd nauw­keu­rig kan waar­ne­men. De Assi­mi­la­ti­on and Per­cep­ti­on Speed-test meet de snel­heid en nauw­keu­rig­heid van iemands waar­ne­ming. De test meet ook het ver­mo­gen om te memo­ri­se­ren of ver­wer­ken: kan­di­da­ten met goe­de ver­wer­kings­vaar­dig­he­den en een goed geheu­gen kun­nen hun sco­re ver­be­te­ren naar­ma­te de test vordert.Kunnen kan­di­da­ten infor­ma­tie snel en effi­ci­ënt her­ken­nen en ver­schil­len­de ele­men­ten tege­lij­ker­tijd nauw­keu­rig waar­ne­men? De Assi­mi­la­ti­on and Per­cep­ti­on Speed-test meet de snel­heid en nauw­keu­rig­heid van iemands waar­ne­ming. De test meet ook het ver­mo­gen om te memo­ri­se­ren of ver­wer­ken: kan­di­da­ten met goe­de ver­wer­kings­vaar­dig­he­den en een goed geheu­gen kun­nen hun sco­re ver­be­te­ren naar­ma­te de test vor­dert.

Kan­di­da­ten moe­ten een com­bi­na­tie van ele­men­ten terug­vin­den in een reeks stan­daard­com­bi­na­ties. Elke com­bi­na­tie bevat twee voor­wer­pen, bij­voor­beeld een voor­werp en een getal. Om snel ver­schil­len en over­een­kom­sten op te mer­ken is een goe­de con­cen­tra­tie en zin voor nauw­keu­rig­heid nodig.

APS wordt gebruikt voor func­ties zoals die van pro­duc­tie­ar­bei­der, tech­ni­cus, chauf­feur en help­deskme­de­wer­ker. Kan­di­da­ten moe­ten een com­bi­na­tie van ele­men­ten terug­vin­den in een reeks stan­daard­com­bi­na­ties. Elke com­bi­na­tie bevat twee voor­wer­pen, bij­voor­beeld een voor­werp en een getal. Om snel ver­schil­len en over­een­kom­sten op te mer­ken is een goe­de con­cen­tra­tie en nauw­keu­rig­heid nodig.

APS wordt gebruikt voor func­ties zoals die van pro­duc­tie­ar­bei­der, tech­ni­cus, chauf­feur en helpdeskmedewerker.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.