Overzicht tests

Hoe ver reikt iemands beroepskennis

Naast de vraag wat kan iemand?’ (bv. aan­dachts­ver­mo­gen, soci­a­le vaar­dig­he­den) en hoe zit iemand in elkaar?’ (per­soon­lijk­heid), kan je je ook afvra­gen wat kent iemand?’. Beroeps­ken­nis kan gaan van het gebruik van spe­ci­fie­ke computerprogramma’s tot de prak­ti­sche ken­nis van tech­no­lo­gie, voe­dings­hy­gi­ë­ne, boek­hou­den en vei­lig­heid. De rap­por­te­ring geeft tel­kens een indi­ca­tie van het niveau zodat kan wor­den bepaald in wel­ke mate de kan­di­da­ten nog ver­de­re bij­scho­ling nodig heb­ben om het gewens­te niveau te bereiken. 

Kennis

(9) tests beschikbaar
17 minuten
NL / FR / EN / DE
hoofdmeting ≥ 0,8
146600
1 hoofdmeting
De TECH meet het tech­nisch-mecha­nisch inzicht. Kun­nen uw kan­di­da­ten ken­nis van een­vou­di­ge tech­ni­sche prin­ci­pes toe­pas­sen in de prak­tijk?

De vra­gen doen een beroep op het gezond ver­stand en ver­ei­sen geen spe­ci­fie­ke tech­ni­sche voor­ken­nis. Het gaat om geïl­lu­streer­de vraag­stuk­ken over beken­de natuur­kun­di­ge wet­ten zoals prin­ci­pes uit de bewe­gings­leer, hydro­sta­ti­ca, elek­tro­ni­ca en infor­ma­ti­ca.

De test kan wor­den inge­zet voor zeer diver­se tech­ni­sche func­ties, zoals metaal­be­wer­kers, inge­ni­eurs, hef­truck- en vracht­wa­gen­chauf­feurs, archi­tec­ten, tech­ni­ci, fabrieks­ar­bei­ders en productie-operatoren.
NL / FR
hoofdmetingen PACK AB ≥ 0,7
12600
1 hoofdmeting - PACK AB 3 hoofdmetingen
De PACK-tests meten iemands boek­houd­kun­di­ge vaar­dig­he­den vol­gens het Bel­gisch Reke­ning­stel­sel (BRS).

De oefe­nin­gen in de PACK-tests meten iemands vaar­dig­heid om boek­houd­kun­di­ge ken­nis te gebrui­ken in het uit­voe­ren van enke­le boek­houd­kun­di­ge acti­vi­tei­ten. PACK A focust op het onder­scheid tus­sen acti­va en pas­si­va en het opstel­len van een begin­ba­lans. PACK B meet de ken­nis van begin­cij­fers van jour­naal­pos­ten en dag­boek­ver­be­te­ring. PACK AB is een com­bi­na­tie van ver­sies A en B.

De test is geschikt voor boek­houd­kun­di­ge func­ties in België.
NL / FR
4900
HACCP ATT 1 hoofdmeting - HACCP KNL 1 hoofdmeting, 4 submetingen
De Hazard Ana­ly­sis and Cri­ti­cal Con­trol Points (HACCP)-test peilt naar iemands atti­tu­de tegen­over voed­sel­vei­lig­heid en de ken­nis van de Bel­gi­sche regels van het voed­sel­vei­lig­heids­sys­teem ter pre­ven­tie van de besmet­ting van voe­dings­mid­de­len.

De atti­tu­de­vra­gen­lijst HAC­CP ATT (‘atti­tu­de’) meet in wel­ke mate kan­di­da­ten belang hech­ten aan hygi­ë­ne­re­gels rond voed­sel­vei­lig­heid. De test HAC­CP KNL (‘know­led­ge’) eva­lu­eert de the­o­re­ti­sche ken­nis van hygi­ë­ne­re­gels rond voed­sel­vei­lig­heid.

De vra­gen­lijst HAC­CP ATT en de test HAC­CP KNL zijn bedoeld voor mede­wer­kers in de voe­dings­in­du­strie zoals arbei­ders in fabrie­ken en horecapersoneel.
30 minuten
NL / FR / EN
2000
1 hoofdmeting, 2 submetingen
De TOSA-tests zijn prak­tijk­oe­fe­nin­gen die iemands ken­nis van computerprogramma´s zoals ®Micro­soft Offi­ce eva­lu­e­ren, of de ken­nis van code­ta­len zoals C‑sharp, php en Java..

Kan­di­da­ten voe­ren de oefe­nin­gen recht­streeks uit in de soft­wa­re, in bestan­den of in het bestu­rings­sys­teem. De tests eva­lu­e­ren het ken­nis­ni­veau van ver­schil­len­de Micro­soft Offi­ce programma´s (Tosa Word, Tosa Excel, Tosa Power­Point en Tosa Out­look) aan de hand van video´s, afbeel­din­gen en prak­tijk­oe­fe­nin­gen. In de TOSA-tests over pro­gram­meer­ta­len moe­ten kan­di­da­ten codes schrij­ven (in Java, php of C‑sharp) over bepaal­de onder­wer­pen, en elke test wordt afge­slo­ten met een algo­rit­mi­sche vraag. Ten slot­te bestaat er ook een TOSA-test voor digi­ta­le vaar­dig­he­den (TOSA DIGI­COM) met vra­gen over hard­wa­re en bestu­rings­sys­te­men, soft­wa­re en docu­men­ten, net­werk en digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie, digi­ta­le vei­lig­heid en brow­sers.

De TOSA-tests zijn bij uit­stek geschikt voor func­ties waar­bij men veel met computerprogramma´s moet wer­ken. Dit geldt voor de mees­te kan­toor­func­ties: admi­ni­stra­tie­ve func­ties, beleids­func­ties, onder­zoeks­func­ties en com­mer­ci­ë­le func­ties en IT-functies.
30 minuten
NL / FR / EN
700
1 hoofdmeting, 4 submetingen
In de test ACCESS wordt nage­gaan of kan­di­da­ten een goe­de ken­nis heb­ben van het pro­gram­ma ®MS Access. Het gaat hier­bij om de ken­nis van tabel­len (tabel­len maken en cor­rect for­mat­te­ren enz.), ken­nis van query’s (query’s maken, gege­vens groe­pe­ren, gea­van­ceer­de fil­ters gebrui­ken enz.), ken­nis van for­mu­lie­ren en rap­por­ten (for­mu­lie­ren of rap­por­ten cre­ë­ren, drop-down menu’s enz.) en ken­nis van for­mu­les.

In de ACCESS-test moe­ten kan­di­da­ten de func­tie van een icoon of een ele­ment van ®Access kun­nen benoe­men. Ze moe­ten ook kun­nen aan­dui­den wel­ke Access-func­ties toe­la­ten om bepaal­de acties uit te voe­ren. De vra­gen wor­den gesteld aan de hand van meer­keu­ze­vra­gen.

De ACCESS-test is van belang voor func­ties waar­bij men gege­vens­da­ta­ban­ken moet gebrui­ken. Dit geldt voor de mees­te kan­toor­func­ties: beleids­func­ties, boek­houd­kun­di­ge func­ties, onder­zoeks­func­ties en IT-functies.
21 minuten
NL / FR / EN
2800
1 hoofdmeting, 2 submetingen
De OUT­LOOK-test peilt zowel naar iemands basis­ken­nis van het mail­pro­gram­ma ®MS Out­look, zoals e‑mails stu­ren en een gea­dres­seer­de in kopie zet­ten, als naar gea­van­ceer­de ken­nis zoals het gebruik van de agen­da, een ont­vangst­be­ves­ti­ging vra­gen.

In de OUT­LOOK-test moet de kan­di­da­ten de func­tie van een icoon of een ele­ment van ®Out­look kun­nen benoe­men. Ze moe­ten ook kun­nen aan­dui­den wel­ke Out­look-func­ties toe­la­ten om bepaal­de acties uit te voe­ren. De vra­gen wor­den gesteld aan de hand van meer­keu­ze­vra­gen.

De OUT­LOOK-test is van belang voor func­ties waar­bij men veel berich­ten moet ver­stu­ren en afspra­ken of taken moet plan­nen. Dit geldt onder meer voor admi­ni­stra­tie­ve en com­mer­ci­ë­le functies.
15 minuten
NL / FR / EN
hoofdmeting ≥ 0,7
24700
1 hoofdmeting, 2 submetingen
De POWER-test brengt iemands ken­nis­ni­veau van het pre­sen­ta­tie­pro­gram­ma ®MS Power­Point in kaart. De test meet aspec­ten van de basis­ken­nis zoals ani­ma­ties en thema’s gebrui­ken, en gaat ook in op meer gea­van­ceer­de func­ties van het pro­gram­ma zoals Smar­t­Art-dia­gram­men en geluids­frag­ment toe­voe­gen.

In de POWER-test moe­ten kan­di­da­ten via meer­keu­ze­vra­gen de func­tie van een icoon of een ele­ment van ®MS Power­Point kun­nen benoe­men. Ze moe­ten ook kun­nen aan­dui­den wel­ke Power­Point-func­ties toe­la­ten om bepaal­de acties uit te voe­ren.

De POWER-test is van belang voor func­ties waar­bij men vaak pre­sen­ta­ties moet geven of pre­sen­ta­ties van ande­ren moet voor­be­rei­den. Dit geldt onder meer voor oplei­dings­func­ties, com­mer­ci­ë­le func­ties, advies­func­ties, beleids­func­ties en voor som­mi­ge admi­ni­stra­tie­ve functies.
20 minuten
NL / FR / EN
hoofdmeting ≥ 0,8
146500
1 hoofdmeting, 4 submetingen
De EXLT-test gaat na hoe goed iemand de func­ties, opties en moge­lijk­he­den kent van een reken­blad­pro­gram­ma zoals ®MS Excel. De test bevraagt aspec­ten van de basis­ken­nis zoals een gra­fiek maken, ken­nis van tabel­len (bij­voor­beeld sor­te­ren, fil­te­ren) en de ken­nis van for­mu­les (zoals som, ver­schil, gemid­del­de, voor­waar­de­lij­ke for­mu­les).

In de EXLT-test moe­ten kan­di­da­ten via meer­keu­ze­vra­gen de func­tie van een icoon of een ele­ment van ®MS Excel kun­nen benoe­men. Ze moe­ten ook kun­nen aan­dui­den wel­ke Excel-func­ties toe­la­ten om bepaal­de acties uit te voe­ren.

De EXLT-test is van belang voor func­ties waar­bij men met de com­pu­ter gege­vens moet bewer­ken, hier­op bere­ke­nin­gen moet uit­voe­ren en de resul­ta­ten over­zich­te­lijk moet pre­sen­te­ren. Dit geldt onder meer voor admi­ni­stra­tie­ve func­ties, onder­zoeks­func­ties en som­mi­ge com­mer­ci­ë­le functies.
16 minuten
NL / FR / EN
hoofdmeting ≥ 0,8
105400
1 hoofdmeting, 2 submetingen
De WORD-test brengt in kaart of iemand een basis- of gea­van­ceer­de ken­nis heeft van het tekst­ver­wer­kings­pro­gram­ma ®MS Word. De test bevraagt aspec­ten van de basis­func­ties van Word, zoals een tekst onder­lij­nen, een para­graaf cen­tre­ren, en gaat ook in op meer gea­van­ceer­de ken­nis zoals een sec­tie-ein­de invoe­gen, sja­blo­nen gebrui­ken en ken­nis van popu­lai­re snel­toet­sen.

In de WORD-test moe­ten kan­di­da­ten via meer­keu­ze­vra­gen de func­tie van een knop of een ele­ment in ®MS Word ken­nen en kun­nen aan­dui­den wel­ke func­ties toe­la­ten om de gevraag­de han­de­lin­gen uit te voe­ren.).

De WORD-test is van belang voor func­ties waar­bij men veel tek­sten moet ver- of bewer­ken. Dit geldt voor de mees­te kan­toor­func­ties: admi­ni­stra­tie­ve func­ties, beleids­func­ties, onder­zoeks­func­ties en com­mer­ci­ë­le functies.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.