Overzicht tests

Assessmentoefeningen: vaardigheden evalueren met oog op de realiteit

Voor soci­a­le vaar­dig­he­den zoals pre­sen­ta­ties geven, groeps­over­leg coör­di­ne­ren en ver­koop­ge­sprek­ken lei­den, vol­staat een com­pu­ter­test vaak niet. Om bijv. vlot­heid en inter­ac­tie met een publiek te eva­lu­e­ren is een rol­len­spel onmis­baar. 
 
Rol­len­spe­len zijn ook een manier om vaar­dig­he­den via een levens­ech­te simu­la­tie op een inter­ac­tie­ve manier te tes­ten. Dit is heel waar­de­vol om in te schat­ten hoe iemands lichaams­taal werkt, hoe goed iemand kan luis­te­ren, of iemand de juis­te vra­gen kan stel­len of een beleids­vi­sie kan voor­stel­len aan een publiek. In veel jobs gaat het immers niet enkel om wat iemand zegt, maar ook om hoe hij/​zij dat doet. 
 
Ook voor moto­ri­sche vaar­dig­he­den zoals de oog-hand coör­di­na­tie biedt Cebir een hand­vaar­dig­heids­test die niet com­pu­ter­ge­stuurd is.

Rollenspel

(5) tests beschikbaar
15 minuten
NL / FR
100
De Cebir Manu­al Dex­te­ri­ty Test meet iemands oog-hand­co­ör­di­na­tie, fij­ne moto­riek en han­dig­heid .

CMDT is geen com­pu­ter­test maar een kof­fer­tje dat bestaat uit plexi­glas pla­ten met gleu­ven. De kan­di­da­ten moe­ten plank­jes van ver­schil­len­de dik­tes zo snel en cor­rect moge­lijk in de gleu­ven plaat­sen.

Deze test is bedoeld voor uit­voe­ren­de func­ties waar­bij (ver­fijn­de) han­den­ar­beid moet wor­den ver­richt, bij­voor­beeld bij inpak­kers, pro­duc­tie­ar­bei­ders, monteurs,…
70 minuten
NL / FR
STREET peilt naar de manier waar­op iemand com­mu­ni­ceert in een groeps­over­leg, met spe­ci­fie­ke aan­dacht voor besluit­vor­ming, een samen­wer­kings­ge­rich­te en inte­ge­re hou­ding, en een plan­ma­ti­ge opstel­ling. Er is aan­dacht voor zowel ver­ba­le als non-ver­ba­le com­mu­ni­ca­tie.

In de STREET simu­le­ren we een con­text van een gemeen­te­be­stuur waar wegen­wer­ken zul­len plaats­vin­den aan een belang­rij­ke win­kel­straat. Deze wegen­wer­ken heb­ben impact op enke­le groe­pen belang­heb­ben­den, zoals de han­de­laars en bur­gers. Er werd reeds een voor­ont­werp uit­ge­werkt van de plan­nen. Tij­dens de groeps­dis­cus­sie ver­te­gen­woor­di­gen de kan­di­da­ten elk een groep belang­heb­ben­den. Ze heb­ben van­uit hun ach­ter­ban een aan­tal wen­sen en moe­ten samen het voor­ont­werp aan­pas­sen tot een defi­ni­tief plan.

In de STREET simu­le­ren we een con­text van een gemeen­te­be­stuur waar een nieuw stad­huis zal gebouwd wor­den. De kan­di­da­ten zijn woord­voer­ders van een afde­ling en zul­len na een voor­be­rei­den­de ron­de de belan­gen van hun afde­ling ver­de­di­gen. Ook hier heeft elke afde­ling een aan­tal eisen en wen­sen die tegen­strij­dig kun­nen zijn met die van de ande­re groeps­le­den en moet de groep een con­sen­sus berei­ken.

De STREET is ont­wik­keld voor func­ties waar­bij men via over­leg een con­sen­sus moet berei­ken bin­nen een team, zoals in lei­ding­ge­ven­de of coör­di­ne­ren­de functies.
160 minuten
NL / FR / EN
8100
In het rol­len­spel SUPER moe­ten kan­di­da­ten als nieu­we inte­rim-direc­teur van een super­markt de bedrijfs­si­tu­a­tie ana­ly­se­ren en een effi­ci­ënt beleids­plan opstel­len.

Op basis van de gege­ven dos­sier­ken­nis gaan ze aan de slag om een ana­ly­se te pre­sen­te­ren voor de raad van beheer, of om als lei­ding­ge­ven­de een gesprek te voe­ren met een onte­vre­den werk­ne­mer.

De SUPER wordt inge­zet in sec­to­ren waar markt­ge­richt den­ken belang­rijk is, bij func­ties waar­in men lei­ding­ge­ven­de of com­mer­ci­ë­le ver­ant­woor­de­lijk­heid moet opne­men zoals direc­teur, gerant, afde­lings­ma­na­ger, pro­ject­ma­na­ger en accountmanager.
45 minuten
NL / FR
200
PRO­FIT meet de com­mer­ci­ë­le vaar­dig­heid en hou­ding in een con­cre­te inter­ac­tie met de klant. Ook het ver­mo­gen om infor­ma­tie over nieu­we pro­duc­ten te begrij­pen en te ont­hou­den is belang­rijk in deze opdracht.

In de PRO­FIT wor­den de kan­di­da­ten in de rol van klan­ten­ad­vi­seur geplaatst bij een bank die een auto­fi­nan­cie­ring op de markt heeft gebracht. De opdracht bestaat uit 2 delen. Eerst leg­gen ze de com­pu­ter­test PRO­FIT af, waar­in ze infor­ma­tie over de auto­fi­nan­cie­ring moe­ten opzoe­ken en enke­le ken­nis­vra­gen beant­woor­den. Daar­na volgt een rol­len­spel met een poten­ti­ë­le klant aan wie ze een ver­ze­ke­ring pro­be­ren te ver­ko­pen.

De PRO­FIT wordt gebruikt voor func­ties waar­bij men regel­ma­tig con­tac­ten heeft met klan­ten of een advies­func­tie bekleedt.
90 minuten
NL / FR / EN
92200
2 hoofdmetingen, 6 informatieve metingen
ORGAN meet de lei­ding­ge­ven­de en soci­a­le vaar­dig­he­den en brengt in kaart hoe goed iemand mede­wer­kers kan moti­ve­ren en opvol­gen, en hoe vlot hij daar­bij com­mu­ni­ceert (ver­ba­le en non-ver­ba­le com­mu­ni­ca­tie en niveau van asser­ti­vi­teit).

Het assess­ment bestaat uit 2 delen. Eerst leg­gen kan­di­da­ten de com­pu­ter­test ORGAN af, waar­bij ze in de rol van chef van een onder­ne­ming de werk­plan­ning van het team moe­ten opstel­len. Daar­na volgt het inter­ac­tie­ve deel waar­bij de kan­di­da­ten een moei­lijk gesprek met een van de mede­wer­kers moe­ten voe­ren.

De ORGAN wordt gebruikt voor lei­ding­ge­ven­de func­ties of func­ties waar­bij onder­han­de­lings­vaar­dig­he­den belang­rijk zijn.
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.