pattern

Psychometrics made easy.

Psy­cho­me­tri­sche test: Cebir biedt uw bedrijf een gebruiks­vrien­de­lijk en krach­tig test­plat­form voor rekru­te­ring en car­ri­è­re­ont­wik­ke­ling, de ultie­me oplos­sing voor HR.

Contacteer ons

Wat is een psy­cho­me­tri­sche test? Een test kan als psy­cho­me­trisch” wor­den beschouwd voor zover
deze gestan­daar­di­seerd is, nor­men heeft en weten­schap­pe­lijk geva­li­deer­de stu­dies heeft onder­gaan.
Een psy­cho­me­tri­sche test is een gestan­daar­di­seerd meet­in­stru­ment voor een psy­cho­lo­gisch feno­meen
of eigen­schap (intel­li­gen­tie, per­soon­lijk­heid, bekwaam­heid, enz.) en wordt gebruikt om een per­soon 
te beoor­de­len om hun fun­da­men­te­le vaar­dig­he­den (per­soon­lijk­heid, moti­va­tie, rede­ne­ring, enz.) te begrij­pen 
met behulp van meetinstrumenten.

Doeltreffende selectie van kandidaten met psychometrische testen

Opti­ma­li­seer je wer­vings­pro­ces met onze psy­cho­me­tri­sche test­op­los­sin­gen en benut het vol­le­di­ge poten­ti­eel van je toe­kom­sti­ge talen­ten door hun vaar­dig­he­den opti­maal te benutten.

Krachtige carrièreplanning met psychometrische testen

Stel je werk­ne­mers in staat om hun objec­tie­ven te berei­ken en je bedrijf naar nieu­we hoog­ten te stu­wen met onze krach­ti­ge oplos­sin­gen voor loop­baan­be­ge­lei­ding. Help je werk­ne­mers hun ster­ke pun­ten te iden­ti­fi­ce­ren, hun car­ri­è­re­doe­len te bepa­len en een per­soon­lijk ont­wik­ke­lings­plan op te stellen.

Home tools

60+ psychometrische tools

Onze weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de en betrouw­ba­re psy­cho­me­tri­sche tools zijn samen­ge­steld op een objec­tie­ve en gestan­daar­di­seer­de manier, in over­een­stem­ming met de alge­me­ne richt­lij­nen voor test­ge­bruik. Van het fil­te­ren en selec­te­ren van top­ta­lent tot het coa­chen en plan­nen van car­ri­è­re­groei, onze krach­ti­ge oplos­sin­gen stel­len je in staat om het poten­ti­eel van jouw team te optimaliseren.

Home tests

100+ psychometrische tests en vragenlijsten

Onze metho­de onder­scheidt zich door mid­del van zorg­vul­dig ont­wor­pen psy­cho­me­tri­sche model­len en unie­ke adap­tie­ve tests. Samen kun­nen we de ware capa­ci­tei­ten, com­pe­ten­ties en per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken van een kan­di­daat objec­tief in kaart brengen.

We zijn hier om je te helpen

Ons team van experts is altijd beschik­baar voor per­soon­lij­ke bege­lei­ding en onder­steu­ning, of je nu een nieu­we gebrui­ker bent of al lan­ger klant bent. Van live chat en tele­fo­ni­sche onder­steu­ning tot video­tu­to­ri­als en gede­tail­leer­de test­gid­sen, we zijn er om je ver­der te helpen.

Met Cebir cre­ëer­den we een coa­chingrap­port in onze bran­ding, met een focus op waar­den die belang­rijk zijn voor ons als bedrijf.
-

Ziekenhuis Oost-Limburg

Cebir maak­te het ons team gemak­ke­lijk. Met behulp van een test­bat­te­rij test­te ik snel een kan­di­daat… Daar­na kon mijn col­le­ga met­een de resul­ta­ten analyseren
-

Randstad Groep

Petje af voor de snel­heid waar­mee jul­lie onze vra­gen beant­woor­den. Zeer pro­fes­si­o­neel, aan­ge­naam en uniek in de markt.
-

Synergie

Ze vertrouwen ons

Ben je een sollicitant en moet je een Cebir-test doen? Wil je kennismaken met een Cebir-assessment?

Meer informatie
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.