pattern

Psychometrics made easy.

Psy­cho­me­tri­sche test: Cebir biedt uw bedrijf een gebruiks­vrien­de­lijk en krach­tig test­plat­form voor rekru­te­ring en car­ri­è­re­ont­wik­ke­ling, de ultie­me oplos­sing voor HR.

Contacteer ons
Vertrouwd door

Doeltreffende selectie van kandidaten

Opti­ma­li­seer je wer­vings­pro­ces met onze test­op­los­sin­gen en benut het vol­le­di­ge poten­ti­eel van je toe­kom­sti­ge talen­ten door hun vaar­dig­he­den opti­maal te benutten.

Krachtige carrièreplanning

Stel je werk­ne­mers in staat om hun objec­tie­ven te berei­ken en je bedrijf naar nieu­we hoog­ten te stu­wen met onze krach­ti­ge oplos­sin­gen voor loop­baan­be­ge­lei­ding. Help je werk­ne­mers hun ster­ke pun­ten te iden­ti­fi­ce­ren, hun car­ri­è­re­doe­len te bepa­len en een per­soon­lijk ont­wik­ke­lings­plan op te stellen.

Home tools

60+ tools

Onze weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de en betrouw­ba­re tools zijn samen­ge­steld op een objec­tie­ve en gestan­daar­di­seer­de manier, in over­een­stem­ming met de alge­me­ne richt­lij­nen voor test­ge­bruik. Van het fil­te­ren en selec­te­ren van top­ta­lent tot het coa­chen en plan­nen van car­ri­è­re­groei, onze krach­ti­ge oplos­sin­gen stel­len je in staat om het poten­ti­eel van jouw team te optimaliseren.

Home tests

100+ tests en vragenlijsten

Onze metho­de onder­scheidt zich door mid­del van zorg­vul­dig ont­wor­pen psy­cho­me­tri­sche model­len en unie­ke adap­tie­ve tests. Samen kun­nen we de ware capa­ci­tei­ten, com­pe­ten­ties en per­soon­lijk­heids­ken­mer­ken van een kan­di­daat objec­tief in kaart brengen.

Ben je een sollicitant en moet je een Cebir-test doen? Wil je kennismaken met een Cebir-assessment?

Meer informatie

We zijn hier om je te helpen

Ons team van experts is altijd beschik­baar voor per­soon­lij­ke bege­lei­ding en onder­steu­ning, of je nu een nieu­we gebrui­ker bent of al lan­ger klant bent. Van live chat en tele­fo­ni­sche onder­steu­ning tot video­tu­to­ri­als en gede­tail­leer­de test­gid­sen, we zijn er om je ver­der te helpen.

Met Cebir cre­ëer­den we een coa­chingrap­port in onze bran­ding, met een focus op waar­den die belang­rijk zijn voor ons als bedrijf.
-

Ziekenhuis Oost-Limburg

Cebir maak­te het ons team gemak­ke­lijk. Met behulp van een test­bat­te­rij test­te ik snel een kan­di­daat… Daar­na kon mijn col­le­ga met­een de resul­ta­ten analyseren
-

Randstad Groep

Petje af voor de snel­heid waar­mee jul­lie onze vra­gen beant­woor­den. Zeer pro­fes­si­o­neel, aan­ge­naam en uniek in de markt.
-

Synergie

We zijn op zoek naar een enthou­si­as­te col­le­ga die deel wil uit­ma­ken van ons onder­zoeks­team. Je wordt ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd en de ont­wik­ke­ling van de psy­cho­tech­ni­sche tools die gebruikt wor­den voor per­so­neels­se­lec­tie en loopbaanontwikkeling.

Bekijk details

Je bent Miss, Mis­ter of Mx effi­ci­en­cy en je hecht waar­de aan nauw­keu­rig­heid. Cebir is op zoek naar een poly­va­lent pro­fiel om het onder­zoeks­team te ver­ster­ken. Deze vaca­tu­re is voor wie een ster­ke impact wil heb­ben op een breed sca­la aan onderwerpen.

Bekijk details

Ons team van Busi­ness Devel­o­pers spitst zich toe op (inter)nationale uit­brei­ding. Voor deze func­tie zijn we op zoek naar een per­soon met een can do’-mentaliteit, iemand die een stap­je ver­der wil gaan om nieu­we klan­ten aan boord te krijgen.

Bekijk details

Door de ster­ke groei van ons klan­ten­be­stand zijn we op zoek naar account mana­gers om ons team te ver­ster­ken. Maxi­ma­le klan­ten­te­vre­den­heid nastre­ven is jouw belang­rijk­ste doel.

Bekijk details

Als front-end ont­wik­ke­laar werk je samen met onze psy­cho­lo­gen en pro­gram­meurs om test­ma­te­ri­a­len te bouwen.

Bekijk details

Als Web Devel­o­per bedenk je cre­a­tie­ve en inno­va­tie­ve oplos­sin­gen om ons onli­ne test­plat­form te onder­hou­den, ver­der uit te bou­wen en te verbeteren.

Bekijk details

We zijn op zoek naar een Digi­tal Mar­ke­ting Mana­ger om onze digi­ta­le zicht­baar­heid te ver­gro­ten. In deze rol plan, cre­ëer en publi­ceer je onze digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie via de ver­schil­len­de digi­ta­le kanalen.

Bekijk details
Vraag een demo aan

Wil je zien hoe Cebir een meer­waar­de kan vor­men voor jouw orga­ni­sa­tie? Wil je een van onze tests uit­pro­be­ren of een demon­stra­tie krij­gen van ons Cebir-plat­form? Neem con­tact met ons op, we staan je graag te woord.

Neem contact met ons op

Wens je meer infor­ma­tie of heb je een vraag voor ons? Neem con­tact op met ons en een team van experts zal je met ple­zier ver­der helpen.